Novela zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

13.11.2015 14:17

Dňa 01.11.2015 nadobudol účinnosť zákon č. 240/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona“).

Cieľom novely zákona je potreba presnejšie vymedziť práva a povinnosti štátnej tlačiarne a Finančného riaditeľstva SR (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) a zároveň umožniť zjednodušenie nastavených procesov a zníženie administratívnej záťaže odberateľov kontrolných známok. Ďalej sa novelou ešte upravuje:

 • vzhľadom na to, že dovozcovia, ktorí ak dovážajú iba spotrebiteľské balenia liehu nemôžu v súlade s colnými predpismi prevádzkovať colný sklad, budú môcť spotrebiteľské balenia označiť kontrolnou známkou v daňovom voľnom obehu. Ide o rovnakú úpravu ako v prípade oprávneného príjemcu a príjemcu (odberateľa) liehu podľa § 26 ods. 1,
 • ustanovuje sa povinnosť pre dovozcu spotrebiteľského balenia a príjemcu (odberateľa) liehu podľa § 26 ods. 1 oznámiť colnému úradu miesto, kde bude skladovať a označovať spotrebiteľské balenia liehu kontrolnou známkou, ak na územie SR doviezol spotrebiteľské balenia neoznačené kontrolnou známkou. V prípade, že dôjde k zmene miesta označovania a skladovania takýchto spotrebiteľských balení, je povinný oznámiť túto skutočnosť správcovi dane,
 • upravujú sa povinnosti finančného riaditeľstva pri výkone daňového dozoru pri tlači a pri nakladaní s kontrolnými známkami v tlačiarni. Zároveň sa ustanovuje povinnosť tlačiarni likvidovať kontrolné známky za prítomnosti správcu dane,
 • upravujú sa povinnosti tlačiarne tak, aby bolo zrejmé, že je povinná predložiť vzorový výtlačok kontrolnej známky pri každej zmene náležitostí, prvkov  a údajov na kontrolnej známke finančnému riaditeľstvu,
 • z dôvodu zosúladenia procesov vydávania objednaných kontrolných známok a preberania reklamovaných kontrolných známok v tlačiarni sa umožňuje zamestnancovi finančného riaditeľstva v tlačiarni stanoviť termín odovzdania reklamovaných kontrolných známok odberateľom kontrolných známok v tlačiarni a upravuje sa postup pri objednávaní, prevzatí a vydaní kontrolných známok, ktorých reklamáciu tlačiareň uznala. Súčasne sa ustanovuje povinnosť tlačiarni informovať správcu dane o počte a identifikačných číslach kontrolných známok, ktorých reklamáciu posúdila ako oprávnenú,
 • vzhľadom na to, že množstvo nenávratne zničených kontrolných známok pri označovaní spotrebiteľských balení tzv. miniatúr v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok je výrazne vyššie ako pri štandardných objemoch spotrebiteľských balení, ustanovuje sa osobitne výška straty nenávratne zničených kontrolných známok s rozmerom 16 x 55 alebo 16 x 90 mm, ak sa realizuje označovanie spotrebiteľských balení v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok,
 • upravuje a zjednodušuje sa vedenie evidencie o použití kontrolných známok tak, aby odberateľ kontrolných známok nebol povinný uvádzať identifikačné čísla, resp. označenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach nachádzajúcich sa v balíku, poškodených, zničených alebo reklamovaných kontrolných známok. Zároveň sa v nadväznosti na požiadavky odberateľov kontrolných známok sa ustanovuje povinnosť viesť evidenciu podľa rozmerov kontrolných známok,
 • odberateľ kontrolných známok, ktorý nemá kontrolné známky, nie je povinný viesť nulovú evidenciu kontrolných známok. V prípade, že v danom mesiaci obdrží poškodené alebo reklamované kontrolné známky, je povinný uviesť tieto skutočnosti v evidencii,
 • odberateľ kontrolných známok je povinný oznamovať prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok údaje o  kontrolných známkach, ktoré použil na označenie spotrebiteľských balení a viesť evidenciu o kontrolných známkach. V prípade, že dôjde k pochybeniu a odberateľ kontrolných známok zistí, že údaje, ktoré oznámil sú nesprávne, umožňuje sa so súhlasom colného úradu chybne oznámené údaje v elektronickom systéme opraviť,
 • dopĺňajú sa nové skutkové podstaty správnych deliktov, a to za porušenie resp. neplnenie si povinností vyplývajúcich zo zákona č. 530/2011 Z. z., vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 252/2014, ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia liehu tlačiarňou a za nesprávne oznámené údaje podľa vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 256/2014 o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia liehu a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach odberateľom kontrolných známok,
 • v nadväznosti na požiadavky výrobcov, importérov a predajcov spotrebiteľských balení vytvoriť dostatočný priestor na predaj legálne nadobudnutých liehovín sa predlžuje lehota na dopredaj spotrebiteľských balení označených kontrolnými známkami vyhotovenými podľa § 10 ods. 11 zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, a to z 30. septembra 2016 na 31. decembra 2016.