Novela zákona o SPD z tabakových výrobkov

24.10.2013 15:33

Národná rada Slovenskej republiky na svojej schôdzi dňa 18. októbra 2013 schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona“).

 

V Slovenskej republike sa v súčasnosti tlač kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľských balení cigariet uskutočňuje v dvoch komerčných tlačiarňach. V rámci boja proti daňovým únikom na spotrebnej dani z tabakových výrobkov došlo už v minulosti k úprave tlače kontrolných známok tým spôsobom, že povolenie na tlač kontrolných známok možno vydať iba takej osobe, ktorá má technické vybavenie na tlač dokumentov zabezpečených pred falšovaním, pozmeňovaním a iným zneužitím na daňovom území. Vzhľadom na to, že aj takto upravený doterajší systém tlače, distribúcie a používania kontrolných známok bol vo vzťahu k daňovým únikom na spotrebnej dani z tabakových výrobkov identifikovaný ako rizikový, bol vypracovaný nový systém tlače a distribúcie kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľských balení cigariet, ako aj ostatných tabakových výrobkov, a to tabaku, cigár a cigariek.

 

V snahe ochrániť zdravie obyvateľov elimináciou nelegálne vyrobených tabakových výrobkov a súčasne zamedziť daňovým únikom na spotrebnej dani z tabakových výrobkov ako aj s ohľadom na to, že tabakové výrobky patria k produktom najviac zaťaženým spotrebnou daňou a hlavným kontrolným prvkom pri predaji tabakových výrobkov je kontrolná známka,  zvyšuje sa bezpečnosť tlače kontrolných známok a s účinnosťou od 1. októbra 2014 sa ustanovuje nový systém tlače kontrolných známok založený na štátnej tlačiarni a zavádzajú sa nové ochranné prvky na kontrolnej známke. Súčasne sa s účinnosťou od 1. januára 2015 rozširuje označovanie kontrolnou známkou na ostatné tabakové výrobky.

 

Zriadením štátnej tlačiarne sa:

  • zúži okruh osôb, ktoré budú poznať ochranné prvky aplikované na kontrolnú známku,
  • zjednoduší sa kontrola pravosti kontrolných známok,
  • eliminuje sa priestor na falšovanie kontrolných známok.

Novela zákona stanovuje, že Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vykonáva dozor nad nakladaním s kontrolnými známkami, materiálmi použitými na výrobu kontrolných známok, likvidáciou vytlačených tlačových listov kontrolných známok a materiálov používaných na tlač kontrolných známok. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zabezpečuje odovzdanie kontrolných známok odberateľovi kontrolných známok.

 

Ďalším cieľom novely zákona je:

  • zaviesť označovanie kontrolnou známkou pri všetkých tabakových výrobkoch s cieľom eliminovať daňové úniky na spotrebnej dani z tabakových výrobkov,
  • v rámci boja proti daňovým podvodom sprísniť obchodovanie s tabakovou surovinou a zaviesť zdaňovanie tabakovej suroviny (sušených tabakových listov),
  • zlepšiť podnikateľské prostredie, a to znižovaním administratívnej záťaže najmä pre registrované subjekty, ako i zjednodušiť procesy registrácie nových daňových subjektov,
  • zrušiť ustanovenia obmedzujúce formu predkladania žiadostí.

 

    Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014,  okrem bodov upravujúcich problematiku tlače a distribúcie kontrolných známok, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2014 a ustanovenia týkajúceho sa rozšírenia označovania kontrolnou známkou na ostatné tabakové výrobky a zrušenia doterajšej vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení kontrolnej známky na označovanie spotrebiteľského balenia cigariet, ktoré nadobudnú účinnosť 1. januára 2015.