Novela zákona o SPD z MO

02.09.2014 12:44

 

Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 20. augusta 2014 schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, a to zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z uhlia, elektriny a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).

 

Cieľom návrhu zákona je:

  • transpozícia smernice Rady 2013/61/EÚ, ktorou sa mení územná pôsobnosť smernice Rady 2008/118/ES  sa znenie ustanovenia upravuje tak, že daňové právne predpisy Európskej únie sa neuplatnia na územie Mayotte,
  • ustanoviť mechanizmus dočasného pozastavenia prístupu do elektronického systému prepráv minerálneho oleja a alkoholických nápojov daňovému subjektu, ktorým je užívateľský podnik, prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca alebo registrovaný odosielateľ, ak má správca dane odôvodnenú obavu, že nesplatná daň alebo nevyrubená daň bude, v rozsahu presahujúcom zloženú zábezpeku na daň, v čase jej splatnosti a vymáhateľnosti nevymožiteľná alebo že v tomto čase bude vymáhanie dane spojené so značnými ťažkosťami,
  • spresniť a doplniť ustanovenia zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja, ktoré upravuje obchodovanie s pohonnými látkami (motorová nafta, motorový benzín a LPG) v daňovom voľnom obehu a rozšíriť okruh osôb, ktoré budú môcť byť zaradené do evidencie spotrebiteľov pohonných látok.

 

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. decembra 2014 okrem ustanovení upravujúcich pozastavenie prístupu do elektronického systému prepráv, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2015 a ustanovení týkajúcich sa problematiky obchodovania s pohonnými látkami v daňovom voľnom obehu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. februára 2015.