Novela zákona o SPD z minerálneho oleja

11.07.2013 13:56

Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 10. júla 2013 schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).

Cieľom návrhu zákona je:

  • znížiť administratívnu záťaž najmä pre registrované subjekty ako i zjednodušiť procesy registrácie nových daňových subjektov, napr. navrhuje sa nevyžadovať od daňových subjektov také údaje, ktoré správca dane pri správe dane nevyužíva alebo ich už má k dispozícií, resp. si ich vie sám zistiť z iných voľne prístupných databáz, alebo zo svojho informačného systému
  • zrušiť ustanovenia obmedzujúce formu predkladania žiadostí,
  • eliminácia daňových únikov pri obchodovaní s pohonnými látkami – navrhuje sa, aby obchodovanie s motorovým benzínom, motorovou naftou a LPG (ďalej len „pohonné látky“) bolo pod kontrolou správcu dane od ich uvedenia do daňového voľného obehu až po ich predaj konečnému spotrebiteľovi (napr. na čerpacích staniciach). Na základe uvedeného sa znenie § 25b navrhuje upraviť tak, že každá právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá bude chcieť v daňovom voľnom obehu v rámci podnikateľskej činnosti pohonné látky distribuovať, predávať na konečnú spotrebu alebo nakupovať pre vlastnú spotrebu bude povinná
  • požiadať colný úrad o vydanie povolenia na distribúciu pohonných látok, ak distribuuje pohonné látky, t. j. nakupuje ich za účelom ďalšieho predaja iným osobám (distribútorom alebo predajcom pohonných látok),
  • požiadať colný úrad o povolenie na predaj ak predáva pohonné látky na konečnú spotrebu (napr. na čerpacích staniciach), alebo
  • oznámiť colnému úradu, ak bude nakupovať pohonné látky na vlastnú spotrebu a tieto bude pred použitím skladovať v skladovacom zariadení s objemom 15 000 l a viac.

Taktiež z  dôvodu zvyšujúceho sa predaja bioliehu na jeho použitie ako paliva v biokozuboch, ktoré sa však nezdaní ako palivo, sa navrhuje spresniť definícia minerálneho oleja tak, aby bolo zrejmé, že minerálnym olejom sú nielen látky, ktoré pozostávajú úplne alebo čiastočne z uhľovodíkových látok ale aj ich deriváty, ktorým je práve bioetanol (biolieh).

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. decembra 2013 okrem ustanovení týkajúcich sa zjednodušenia administratívnej záťaže, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014 a ustanovení týkajúcich sa nového znenia § 25b, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. marca 2014.