Novela zákona o SPD z minerálneho oleja a zákona o SPD z alkoholických nápojov už vyšla v Zbierke zákonov

18.12.2018 17:21

Dňa 14.12.2018 bol v Zbierke zákonov  uverejnený zákon č. 352/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

 

Cieľom tohto zákona je:

  • upraviť základnú sadzbu dane na pohonné látky, t. j. na motorový benzín a motorovú naftu v súlade s rozhodnutím Európskej komisie, štátna pomoc SA.49509 (2017/N) – Slovensko – Daňové zvýhodnenie biopalív na základe schválenia poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie - Prípady, v ktorých Komisia nemá námietky alebo opatrenie nepredstavuje pomoc (2018/C 31/02) (Ú. v. EÚ C31, 27.1.2018)
  • stanoviť povinnosť označovania pohonných látok identifikačnou látkou a podmienky jej výroby, distribúcie a nakladania s touto identifikačnou látkou,
  • zaviesť legislatívnu zmenu tak, aby sa v nadväznosti na zámer vlády Slovenskej republiky prijímať opatrenia na zníženie administratívnej záťaže podnikateľských subjektov ustanovili opatrenia sprevádzajúce zavedenie zdanenia výživových doplnkov bez zbytočného administratívneho zaťaženia daňových subjektov.

 

Účinnosť zákona je od 1. januára 2019 resp. od 1. marca 2019 s výnimkou ustanovení upravujúcich zrušenie oslobodenia výživových doplnkov od spotrebnej dane z liehu a zavedenia zdaňovania týchto výrobkov, ktoré nadobudnú účinnosť 1. mája 2019 a ustanovení upravujúcich označovanie pohonných látok identifikačnou látkou a podmienok jej výroby, distribúcie a nakladania s touto identifikačnou látkou, ktorých účinnosť bude prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom finančné riaditeľstvo uverejní na svojom webovom sídle oznámenie o začatí označovania minerálneho oleja identifikačnou látkou.

 

Sledujte našu webovú stránku, aby ste sa stihli včas prihlásiť na semináre, ktoré budú venované tejto novele zákona a ktoré budeme organizovať začiatkom budúceho roka. Prihlásiť sa môžete na našej webovej stránke.