Novela zákona o SPD z alkoholických nápojov

24.10.2013 15:29

Národná rada Slovenskej republiky na svojej schôdzi dňa 18. októbra 2013 schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona“).

 

Na základe zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 105/2004 Z. z.“) sa v súčasnosti tlač kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľských balení liehu uskutočňuje v štyroch komerčných tlačiarňach, ktoré majú sídlo ako na území Slovenskej republiky, tak i v iných členských štátoch Európskej únie.

 

Vzhľadom na to, že tento systém tlače, distribúcie a používania kontrolných známok bol vo vzťahu k daňovým únikom na spotrebnej dani z liehu identifikovaný ako rizikový, bol vypracovaný nový systém tlače a distribúcie kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľských balení liehu, ktorý je upravený v zákone č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov. Nový systém tlače kontrolných známok je založený na výbere jednej komerčnej tlačiarne, ktorá by tlačila kontrolné známky za trvalej prítomnosti správcu dane v tlačiarni, na zavedení nových ochranných prvkov na kontrolnú známku a má nadobudnúť účinnosť 1. januára 2014.

 

Zriadením štátnej tlačiarne sa:

  • zúži okruh osôb, ktoré budú poznať ochranné prvky aplikované na kontrolnú známku,
  • zjednoduší sa kontrola pravosti kontrolných známok,
  • eliminuje sa priestor na falšovanie kontrolných známok.

Ďalším cieľom novely zákona je:

  • zlepšiť podnikateľské prostredie, a to znižovaním administratívnej záťaže najmä pre registrované subjekty ako i zjednodušiť procesy registrácie nových daňových subjektov,
  • zrušiť ustanovenia obmedzujúce formu predkladania žiadostí,
  • zjednodušiť ustanovenia týkajúce sa denaturácie liehu v daňovom sklade.

 

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2013, okrem bodov upravujúcich problematiku tlače a distribúcie kontrolných známok, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2014. V nadväznosti na zavedenie duálneho systému tlače kontrolných známok na obdobie  troch  mesiacov, sa upravuje účinnosť ustanovenia, ktorým sa zrušuje zákon č. 105/2004 Z. z., a to od 1. januára 2015.