Novela colného zákona bola zverejnená v Zbierke zákonov

15.11.2017 07:18

Včera 14.11.2017 bola v Zbierke zákonov zverejnená novela colného zákona, ktorú prijala Národná rada SR ešte v októbri o čom sme verejnosť na našom portáli informovali.  Zmena colného zákona č. 272/2017 Z.z. z 11.októbra 2017 , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z.z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Prináša niektoré zaujímavé zmeny, avšak na niektoré z nich si budeme musieť počkať, nakoľko sú viazané na vydanie vyhlášky rezortného ministerstva financií, ktorej obsah pripravujú v súčasnosti na pôde Colnej sekcie Finančného riaditeľstva SR.    

Zmena colného zákona je účinná až od 1.1.2018, tzn. že sa bude vzťahovať na všetky situácie a prípady, ktoré nastanú po termíne nadobudnutia jej účinnosti a tým je dátum 1. januára 2018. 

Novelizácia colného zákona obsahuje najmä: 

  • nové znenie § 19 Predloženie tovaru, ktorý vymedzuje predloženie tovaru v colnom priestore a na mieste určenom colným orgánom,  
  • nové znenie § 26 Colná kontrola tovaru predloženého v colnom priestore, na mieste určenom colným orgánom alebo na mieste schválenom colným orgánom, kde sú okrem procesných úkonov určené polatky a náhrady za vykonanie takýchto kontrol, 
  • mení sa a dopĺňa znenie § 29 Príslušnosť na predloženie tovaru a podanie colného vyhlásenia - zoznam pobočiek colných úradov príslušných na predloženie tovaru pri určetých druhoch tovaru Finančné riaditeľstvo SR zatiaľ na svojom webovom sídle www.financasprava.sk k začiatku účinnosti novely zákona je povinné zverejniť, veríme, že tak urobí, nakoľko už dnes na tomto webovom sídle je spústa neplatných informácií a odkazov na už dábno vyše roka neplatné colné predpisy, 
  • úplne nové znenie nového ustanovenia § 52a Zbrane a vojenské zariadenia,
  • v § 55 rieši ods. 10 opätovnú žiadosť o schválenie byť ručiteľom po predchádzajúcom urušení rozhodnutia a to až po 12 mesiacoch, 
  • úplne nové znenie nového ustanovenia § 55a, ktorý upravuje ručiteľské vyhlásenia s odkazom na vhylášku MF SR,
  • zásadnou zmenou je zmena v § 84 ods 1., kde ak podľa písm. d) spôsobí, že mu bol tovar prepustený na základe nepravých, pozmenených alebo falšovaných dokladov alebo nesprávnych alebo nepravdivých údajov,  tak ak dekalrant sám podá žiadosť o opravu nesprávnych údajov alebo nepravdivých údajov colnému úradu, ktorý rozhodol o prepustení tovaru, tak zodpovednosť deklaranta za colný priestupok alebno colný delikt zaniká.  
  • absolútne nová je úprava podľa nového znenia § 87b, kde je úprava o vykonaní skúšky, ktorú vykonávajú colné orgány, avšak len na základe žiadosti, tzn. že nejde o povinnosť, ale o dobrovoľný úkon a osoby si môžu zvoliť podľa ustanovenia čl. 27 ods. 1 písm. b) Vykonávacieho nariadenie Komisie, citujeme: "b) žiadateľ alebo osoba zodpovedná za colné záležitosti žiadateľa úspešne absolvovali školenie týkajúce sa colných predpisov zodpovedajúce rozsahu jeho (jej) zapojenia do činností súvisiacich s colnými záležitosťami a náležité pre rozsah tohto zapojenia, ktoré zabezpečil jeden z týchto subjektov:

i) colný orgán členského štátu;
ii) vzdelávacia inštitúcia, ktorú na účely poskytovania takejto kvalifikácie uznávajú colné orgány alebo orgán členského štátu poverený odbornými školeniami;
iii) odborné alebo obchodné združenie uznávané colnými orgánmi členského štátu alebo akreditované v Únii na účely poskytovania takejto kvalifikácie."

Colný orgán teda nie je výlučným subjektom, ale jedným z možných riešení ako absolvovať školenie a získať tak odbornú spôsobilosť a je aj hodnoverne preukázať. Z dikcie colných predpisov Unitárnych ani národných nevyplýva, že colný orgán má oprávnenie akýmkoľvek spôsobom deklarantov primäť k tomu, aby si podávali žiadosti výlučne podľa písemna i) a súčasne ho neoprávňuje taktiež k tomu, aby neuznal na tento účel v súlade s platnou unitárnou právnou úpravou obsiahnutou v colných predpisoch školenia uznávaných inštitúcií a tiež profesných a odborných združení na daný účel žiadateľov o AEO typu C. Ak by taký postup začal uplatňovať, dopúšťal by sa nesprávneho úradného postupu v rozpore s platnou právnou úpravou podľa platných unitárnych colných predpisov, z čoho vypolýva, že colný orgán nemá, ani nemôže mať, osobovať si, či získať akýmkoľvek iným spôsobom monopol pre školenia na daný účel.