Nové pravidlá k zásielkam nízkej hodnoty od 1.7.2021

27.12.2020 07:07

Usmernenie k zásielkám nízkej hodnoty
Od 1. júla 2021 EÚ zavedie nové pravidlá k DPH pri elektronickom obchode s cieľom zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž pre podniky v EÚ a znížiť straty DPH v dôsledku dovozu zásielok nízkej hodnoty (tzn. tovaru s hodnotou nepresahujúcou 22 EUR) z tretích krajín.
Cieľom nových pravidiel v oblasti elektronického obchodu s DPH je zvýšiť súlad zúčastnených strán v oblasti elektronického obchodu zjednodušením výberu dovoznej DPH, keď spotrebitelia nakupujú tovar online. Zavádzajú nové povinnosti pre trhové platformy a elektronické rozhrania uľahčujúce online dodávku tovaru dovážaného z tretích krajín alebo tretích území v zásielkach s vlastnou hodnotou nepresahujúcou 150 EUR. Usmernenie k DPH obsahujú podrobné vysvetlenie a objasnenie týchto nových pravidiel elektronického obchodu. Poznámky sú teraz k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch EÚ a v čínštine a japončine.
Dodávatelia a trhoviská / platformy elektronického obchodu, kde je to vhodné, môžu použiť zjednodušený systém (IOSS) k priznaniu a zaplateniu DPH za vzdialenáý predaj tovaru dovážaného z tretích krajín v zásielkach nepresahujúcich 150 EUR. 

 

Colné dôsledky
Nové pravidlá DPH zavádzajú dve nové zmeny, ktoré sú obzvlášť dôležité pre colné úrady:

 1. Od 1. júla 2021 sa ruší oslobodenie od DPH na dovoz tovar do 22 EUR; a
 2. Poskytujú dva nové spôsoby výberu DPH z tovaru v zásielkach v hodnote nepresahujúcej 150 EUR. Patria sem dovozné kontaktné miesta (IOSS) a osobitné opatrenia. S cieľom zabezpečiť, aby sa pri dovoze vyberala DPH, sa od 1. júla 2021 bude vyžadovať dovozné vyhlásenie pre všetok tovar vstupujúci do EÚ bez ohľadu na jeho hodnotu.

Colná legislatíva ( delegované a vykonávacie nariadenie UCC ) bola upravená v rokoch 2019 a 2020 tak, aby sa prispôsobila novým pravidlám:

 • Bola zavedená nová forma colného vyhlásenia na prepustenie tovaru do voľného obehu v zásielkach nepresahujúcich 150 EUR (superredukovaný súbor údajov).
 • Toto colné vyhlásenie bude vyžadovať iba minimálny počet údajových prvkov (asi jedna tretina štandardného colného vyhlásenia s úplným súborom údajov). Bude sa vzťahovať iba na bezcolný tovar nízkej hodnoty a zásielky zo súkromného do súkromného sektoru do výšky 45 EUR, na ktoré sa nevzťahujú zákazy ani obmedzenia.
 • Menší počet dátových prvkov tiež uľahčí a urýchli proces vybavovania veľkého množstva balíkov.
 • Toto colné vyhlásenie je k dispozícii akejkoľvek osobe (spotrebiteľom, podnikateľom, poštovým alebo expresným operátorom).
 • Colné správy aj hospodárske subjekty (najmä poštové podniky a kuriéri) musia prispôsobiť svoje systémy informačných technológií, aby umožňovali deklarovanie zásielok nízkej hodnoty.

S cieľom uľahčiť výklad a zabezpečiť harmonizované vykonávanie pravidiel platných od 1. júla 2021 pripravila Európska komisia v úzkej spolupráci s colnými orgánmi členských štátov a príslušnými zúčastnenými stranami elektronického obchodu usmerňovací dokument o dovoze a vývoze nízkej hodnoty. Zásielky  . Usmernenie dopĺňa príslušné vysvetlenia a praktické príklady týkajúce sa colných pravidiel, formalít a procesov Vysvetľujúcich poznámok k pravidlám elektronického obchodu s DPH .
Do 1. júla 2021 môžu byť poštové zásielky v hodnote nepresahujúcej 150 EUR deklarované do voľného obehu bez formálneho colného vyhlásenia. Rovnaká možnosť platí pre poštové zásielky v hodnote nepresahujúcej 22 EUR.

 

Vrátenie tovaru v elektronickom obchode
Colný kódex Únie obsahuje osobitné pravidlá na uľahčenie vrátenia tovaru nízkej hodnoty. Tovar v poštových zásielkach s hodnotou do 1 000 EUR, ktorý nepodlieha vývoznému clu, sa považuje za tovar deklarovaný na vývoz jeho výstupom z colného územia EÚ v súlade s článkom 141 ods. 4 UCC-DA. . Rovnako sa tovar v expresných zásielkach s hodnotou do 1 000 EUR, ktorý nepodlieha vývoznému clu, považuje za tovar deklarovaný na vývoz jeho predložením na colnom úrade výstupu v súlade s článkom 141 ods. 4a UCC- DA.

 

Najnovšie správy
Dňa 30. septembra 2020 Komisia zverejnila vysvetlivky k novým pravidlám elektronického obchodu s DPH. Tieto vysvetlivky sú teraz k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch EÚ, ako aj v čínštine a japončine. K vysvetlivkám bude pripojená aktualizácia Sprievodcu jednotným kontaktným miestom. Rovnako  je uverejnené Usmernenie pre členské štáty a obchod týkajúce sa dovozu a vývozu zásielok nízkej hodnoty .
Z dôvodu praktických ťažkostí spôsobených opatreniami na potlačenie pandémie koronavírusov sa uplatňovanie nových pravidiel elektronického obchodu s DPH odkladá o šesť mesiacov. Pravidlá sa teda budú uplatňovať od 1. júla 2021 namiesto 1. januára 2021, čím sa členským štátom a podnikom poskytne ďalší čas na prípravu.
Cieľom Európskej komisie je zjednodušiť povinnosti týkajúce sa DPH pre spoločnosti uskutočňujúce cezhraničný predaj tovaru alebo služieb (hlavne online) konečným spotrebiteľom a zabezpečiť, aby bola DPH z týchto dodávok správne platená členskému štátu, v ktorom sa dodávka uskutočňuje, v v súlade so zásadou zdaňovania v cieľovom členskom štáte.
Komisia navrhla právne predpisy EÚ v tejto oblasti v dvoch etapách. Prvé opatrenia vstúpili do platnosti v roku 2015 a týkali sa telekomunikačných, vysielacích a elektronických služieb pre spotrebiteľov. Druhý balík opatrení prijala Rada v decembri 2017 a rozšíril zjednodušenie na predaj tovaru na diaľku, ako aj na akýkoľvek druh cezhraničných služieb poskytovaných konečným zákazníkom v EÚ. Posledné uvedené opatrenia, označované tiež ako „balík elektronického obchodu s DPH“, sa majú začať uplatňovať od 1. júla 2021.  

 

1. Mini One Stop Shop (MOSS)
Od roku 2015 funguje zjednodušený systém na priznanie a zaplatenie DPH z dodávok telekomunikačných, rozhlasových a elektronických služieb (TBE) podnikom spotrebiteľom v EÚ. Podrobné informácie o fungovaní systému MOSS sú k dispozícii na portáli MOSS .

 

2. Balík elektronického obchodu s DPH
Balík elektronického obchodu s DPH bol jednou z priorít stratégie pre jednotný digitálny trh .
Rada 5. decembra 2017 prijala balík elektronického obchodu s DPH, ktorý obsahuje:

 • • Smernica Rady (EÚ) 2017/2455
 • • Nariadenie Rady (EÚ) 2017/2454
 • • Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2017/2459

Rada 21. novembra 2019 prijala vykonávacie opatrenia týkajúce sa balíka elektronického obchodu s DPH, ktoré pozostávajú z:

 • • Smernica Rady (EÚ) 2019/1995
 • • Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2019/2026

Dňa 12. februára 2020 Komisia prijala vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/194,  ktorým sa ustanovujú podrobnosti o fungovaní jednotného kontaktného miesta pre DPH.
Z dôvodu praktických ťažkostí spôsobených opatreniami na potlačenie pandémie koronavírusov boli prijaté nasledujúce akty, ktoré odkladajú uplatňovanie balíka o elektronickom obchode s DPH na 1. júla 2021:

 • • Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1109
 • • Nariadenie Rady (EÚ) 2020/1108
 • • Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2020/1112
 • • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1318 

 

 • • Prečítajte si tlačovú správu
 • • Otázky a odpovede  k DPH pri elektronickom obchode
 • • Návrh Komisie COM (2016) 757
 • • Návrh Komisie COM (2018) 819
 • • Návrh Komisie COM (2018) 821
 • • Posúdenie vplyvu
 • • Prečítajte si informačný list o návrhu

 

Prehľad balíčka k elektronickému obchodu 
Balík elektronického obchodu k DPH uľahčí cezhraničný obchod, boj proti podvodom s DPH a zabezpečí spravodlivú hospodársku súťaž pre podniky v EÚ. Nové pravidlá zahŕňajú:

 • Vylepšenia súčasnej MOSS
 • Osobitné ustanovenia týkajúce sa dodávok tovaru zabezpečených elektronickými rozhraniami
 • Rozšírenie rozsahu pôsobnosti systému MOSS na jednotné kontaktné miesto (OSS) s cieľom:
  • o B2C poskytovanie služieb iných ako služby TBE
  • o Predaj tovaru na diaľku v rámci EÚ
  • o Určité domáce dodávky tovaru uľahčené elektronickým rozhraním
  • o Predaj tovaru na diaľku dovážaného z tretích krajín a tretích území v zásielkach v skutočnej hodnote najviac 150 EUR

Balík elektronického obchodu s DPH a kalendár implementácie
Balík elektronického obchodu s DPH sa bude implementovať postupne. Nasleduje prehľad kľúčových dátumov:
V roku 2019
(pozri podrobnosti na portáli MOSS )

 • • Zavedenie dvoch prahových hodnôt na zjednodušenie povinností v oblasti DPH pre mikropodniky a malé a stredné podniky. Po prvé, hranica ročného obratu 10 000 EUR za cezhraničné dodávky telekomunikačných, rozhlasových a elektronických služieb (TBE) v rámci EÚ. Dodávky TBE až do výšky 10 000 EUR naďalej podliehajú pravidlám DPH členského štátu dodávateľa. Po druhé, prahová hodnota ročného obratu 100 000 EUR, do ktorej musí predajca uchovať iba jeden dôkaz (namiesto dvoch) na identifikáciu členského štátu zákazníka.
 • • Pri fakturácii budú namiesto pravidiel členských štátov spotreby (tj zákazníka) platiť pravidlá krajiny EÚ identifikácie dodávateľa.
 • • Odstráňte medzeru v súčasnej dohode MOSS: podnik, ktorý nemá sídlo v EÚ, ale má v EÚ registráciu pre DPH (napr. Pre príležitostné transakcie), môže využiť systém mimo Únie (tj. Systém pre zdaniteľné osoby, ktoré nie sú usadené v EÚ). ).
 • • Niektoré vylepšenia súčasnej MOSS nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019, najmä tie, ktoré nemajú žiadny vplyv na IT.

V roku 2021
Rozšírenie MOSS a osobitné ustanovenia týkajúce sa povinností elektronických rozhraní vstúpia do platnosti 1. júla 2021, pretože je potrebné prispôsobiť alebo vyvinúť systémy IT.

 • Podniky prevádzkujúce elektronické rozhrania, ako sú napríklad trhové miesta alebo platformy, sa v určitých situáciách budú na účely DPH považovať za dodávateľa tovaru, ktorý zákazníkom v EÚ predávajú spoločnosti využívajúce trh alebo platformu. Z tohto dôvodu budú musieť z týchto predajov vyberať a platiť DPH.
 • Na základe úspechu MOSS pre služby TBE sa tento koncept rozšíri a zmení sa na OSS:
  • o Systém Únie, ktorý sa týka poskytovania služieb TBE zdaniteľnými osobami, ktoré nie sú usadené v EÚ, sa rozšíri na všetky typy cezhraničných služieb konečným spotrebiteľom v EÚ;
  • o Systém Únie pre dodávky služieb TBE v rámci EÚ sa rozšíri na všetky typy služieb B2C, ako aj na predaj tovaru na diaľku v rámci EÚ a určitých domácich dodávok uľahčený elektronickými rozhraniami. Rozšírenie predaja tovaru na diaľku v rámci EÚ ide ruka v ruke so zrušením súčasnej hranice predaja na diaľku v súlade so záväzkom uplatňovať zásadu miesta určenia pre DPH;
  • o Vytvorí sa dovozná schéma pokrývajúca predaj tovaru na diaľku dovážaného z tretích krajín alebo území zákazníkom v EÚ do hodnoty 150 EUR.

Na rozdiel od súčasnej situácie, keď sa používa dovozný colný režim, predávajúci  bude účtovať a vyberať DPH v mieste predaja zákazníkom z EÚ a túto daň prizná a zaplatí globálne členskému štátu identifikácie v OSS. Na tento tovar je pri dovoze oslobodený od DPH, čo umožňuje rýchle prepustenie tovaru v dovoze.
Zavedenie dovozného režimu ide ruka v ruke so zrušením súčasného oslobodenia od DPH v prípade malých zásielok v hodnote do 22 EUR. To je tiež v súlade so záväzkom uplatňovať zásadu miesta určenia pre DPH.

 • Ak sa dovozný OSS nepoužije, bude pre dovoz k dispozícii druhý mechanizmus zjednodušenia. Dovoznú DPH vyberie od zákazníkov colný deklarant (napr. Poštový operátor, kuriérska spoločnosť, colní agenti), ktorý ju zaplatí colným orgánom prostredníctvom mesačnej platby.

Pre koho bude tento návrh úžitočný?

 • Podniky budú mať prospech z podstatného zníženia cezhraničných nákladov na dodržiavanie DPH. To uľahčí väčší cezhraničný obchod.
 • Podniky z EÚ budú schopné rovnocenne konkurovať podnikom z krajín mimo EÚ, ktoré neúčtujú DPH.
 • Členské štáty získajú prostredníctvom zvýšenia výnosov z DPH viac o 7 miliárd EUR ročne.