Nielen Finančná správa sa pripravuje na zmeny pri preclievaní

28.04.2021 13:01

Nielne Finančná správa sa intenzívne pripravuje na nové pravidlá pre preclievanie. Tieto začnú platiť od 1. júla 2021 a sú súčasťou celoeurópskeho projektu eCommerce. Kupujúci budú musieť povinne preclievať všetky zásielky z tzv. tretích krajín vrátane podávania colných vyhlásení, súvisí to so zrušením hranice 22 EUR pre DPH, pričom zostane zachovaná hranice 150 EUR pre oslobodenie od cla v súlade s unitárnymi colnými predpismi. Zároveň pribudne povinnosť zaplatiť aj daň z pridanej hodnoty (DPH) pri tovare v zásielkach s nízkou hodnotou. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská.

Colné konanie sa od júla tohto roka stane povinným pre všetky nákupy z tretích krajín, teda aj pre fyzické osoby. Kupujúci tak budú musieť podať elektronické colné vyhlásenie na všetok dovážaný tovar z krajín mimo Európskej únie. Pravidlá pre clo sa však nemenia, clo sa zaplatí až pri zásielke s hodnotou presahujúcou 150 EUR súhrnnej hodnty.

Zásielky, ktoré budú oslobodené od cla, bude možné preclievať zjednodušeným spôsobom. Takéto zásielky sa nebudú preclievať v štandardnom režime. Keďže nepodliehajú platbe cla, klienti finančnej správy budú mať možnosť podávania colného vyhlásenia jednoduchším spôsobom – k dispozícii bude jednoduchý elektronický formulár. Pre použite tohto formuláru bude platiť jedna výnimka. Ak bude tovar predmetom spotrebnej dane (napr. alkoholické nápoje) alebo sa budú na tovar vzťahovať zákazy a obmedzenia (napr. výrobky z chránených živočíchov, zbrane a pod.), nebude možné použiť tento jednoduchý formulár, ale použije sa štandardné colné vyhlásenie.

Finančná správa dokončuje prípravy na zjednodušené podávanie colných vyhlásení. Okrem prípravy špecializovaného portálu eCommerce (pre zásielky do 150 EUR) má za sebou užívateľské testovanie nového zjednodušeného formulára colného vyhlásenia. Umožní klientom elektronicky, rýchlo a najmä jednoducho podať colné vyhlásenie pre zásielky, ktorých hodnota neprevyšuje 150 EUR. Pripravovaný sprievodca ich svojimi cielenými otázkami prevedie celým formulárom a na základe klientmi doplnených údajov vyplní formulár za nich. Na konci ho stačí iba elektronicky podpísať a následne podať.

Nuž chceme veriť tomu, že to bude funkčné a nie ako sa to už toľkokrát v praxi ukázalo, že FS zaviedla nejaké riešenie, pričom prax odhalila závažné nedostatky alebo nepostačujúcu softvérovú kapacitu a systémy padali, typický príkladom je vypadávanie terjašej služby v colnom konaní, kde sa potom celé colné konanie značne predlžuje a komplikuje. Podobné uistenia sme už zo strany Finančnej správy počuli veľa krát, avšak len málokedy boli tieto verejné prísľuby aj dodržané a naplnené v praxi. 

Nové pravidlá sa budú týkať všetkých, právnických aj fyzických osôb, ktoré si objednávajú tovar z tretích krajín, napríklad z čínskych e-shopov či zo Spojených štátov amerických. Nové pravidlá eCommerce budú platiť spoločne pre všetky krajiny Európskej únie. Ich cieľom je vytvoriť spravodlivejšie podmienky na trhu a odstrániť narúšanie hospodárskej súťaže medzi predávajúcimi, resp. dodávateľmi z Európskej únie a tretích štátov.

Hlavne sa bude plniť fiškálna funkcia cla, tzn. napĺňanie kasy Európskej únie a tvorba TVZ. Ochranná funkcia bude mať a má zámer znížiť nákupy a odradiť najmä fyzické osoby od týchto nákupov a tak preferovať nákupy v rámci Európskej únie.  

 

Zdroj: SITA, dňa 28. apríla 2021