Neumský koridor bez PCV

30.07.2017 16:11

NARIADENIE RADY (EÚ) 2017/762 z 25. apríla 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 479/2013 o upustení od povinnosti podávať predbežné colné vyhlásenia o vstupe a výstupe na tovar Únie, ktorý sa prepravuje cez neumský koridor

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,
so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, so zreteľom na Akt o pristúpení Chorvátska, a najmä na jeho článok 43, so zreteľom na návrh Európskej komisie, keďže:
(1) V článku 4 písm. a) nariadenia Rady (EÚ) č. 479/2013 (1) sa stanovuje upustenie od povinnosti podávať predbežné colné vyhlásenia o vstupe a výstupe na tovar Únie, ktorý sa prepravuje cez neumský koridor, pokiaľ celková hodnota zásielok tovaru Únie nepresahuje 10 000 EUR a pokiaľ tovar Únie sprevádzajú faktúry alebo prepravné doklady spĺňajúce podmienky písmena b) uvedeného článku (ďalej len „upustenie“).
(2) Prahová hodnota 10 000 EUR bola určená s odkazom na ekvivalentnú prahovú hodnotu stanovenú v článku 317 ods. 4 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93.
(3) Po nadobudnutí účinnosti Colného kódexu Únie v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 (3) bol článok 317 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 2454/93 nahradený článkom 126 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446 (4), ktorý stanovuje prahovú hodnotu 15 000 EUR. S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie colných predpisov Únie je preto vhodné zosúladiť rozsah pôsobnosti upustenia s uvedenou prahovou hodnotou.
(4) Z dôvodov právnej istoty a právnej zrozumiteľnosti by sa mali aktualizovať niektoré odkazy v nariadení (EÚ) č. 479/2013.
(5) Je preto vhodné zmeniť nariadenie (EÚ) č. 479/2013 zodpovedajúcim spôsobom.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0762&from=SK