Nebezpečné chemikálie

18.02.2013 07:01

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 73/2013 mení a dopĺňa prílohy I a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií. Zmeny sú účinné od 14.2.2013 a uplatňovať sa začnú od 1.4.2013.