Návrh zmien Delegovaného nariadenia Komisie 2015/2446

18.05.2018 16:01

Európska komisia pripravila zmeny a opravy v texte návrhu, ktorým sa mení Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446 a to s odkazom na Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (ďalej len „kódex“), v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) deleguje na Komisiu právomoc dopĺňať určité nepodstatné prvky kódexu v súlade s článkom 290 ZFEÚ. 

Komisia preto uplatnila tieto právomoci a 28. júla 2015 prijala delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie. Uvedeným delegovaným nariadením sa zaviedli všeobecne uplatniteľné ustanovenia, na základe ktorých sa kódex dopĺňa v súlade s delegovanými právomocami Komisie a s cieľom zabezpečiť jeho jednoznačné a riadne uplatňovanie.

Po nadobudnutí účinnosti delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 sa zistili nesprávne krížové odkazy, ktoré vznikli pri konečnom preskúmaní textu a zmene usporiadania štruktúry určitých ustanovení. Okrem toho sa zistilo, že v texte aktu chýbajú určité prvky, konkrétne podnadpisy niektorých článkov, ktoré boli neúmyselne vynechané. 

Oprava týchto nepresností má zásadný význam pre Komisiu, členské štáty a obchod a je nevyhnutným základným predpokladom riadneho vykonávania colných predpisov Únie.

Vykonávanie delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 v praxi po prvom roku jeho uplatňovania navyše ukázalo, že určité ustanovenia treba prispôsobiť tak, aby bolo možné účinnejšie uplatňovať základné pravidlá stanovené v kódexe a presadzovať colné operácie viac v súlade s modernými postupmi.

Text návrhu zmien dotknutého nariadenia nájdete v prílohe na priloženom linku, kde sa môžete oboznámiť s pripravovanými zmenami. 

Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=PI_COM:C(2018)2794