Lacné obilie z Ukrajiny a múka z nej dovážaná z Poľska na Slovensko

14.04.2023 00:43

Ak teda ktokoľvek napíše, či v reportáži tvrdí, že ak sa obilie predtým dovezené z Ukrajiny v Poľsku prepustí do voľného obehu a následne sa zomelie, tak v čase jeho mletia už ide o tovar Únie, ktorý tento status získal prepustením tovaru do voľného obehu v Únii, v tomto prípade v Poľsku.

Netreba si totiž zamieňať zmenu statusu tovaru, tzn. jeho postavenia a pôvodu tovaru, v tomto prípade ide o preferenčný pôvod, nakoľko Únia (EÚ), ma uzavretú obchodnú dohodu s Ukrajinou od 1.1.2016 a od roku 1.1.2019 sa aplikujú pravidlá pôvodu vo vzájomnom obchode podľa Regionálneho dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu (ďalej len „dohovor“).

No a keďže Únia a Ukrajina majú upravený vzájomné obchodné vzťahy na báze najprv Asociačnej dohody a neskôr ich zjednotenie s už vyššie zmieneným dohovorom, tak ide o zmluvné prostriedky colnej a obchodnej politiky Únie bilaterálne, ktoré umožňujú pri vzájomnej obchodnej výmene aplikovať tzv. zvýhodnené preferenčné zaobchádzanie s tovarom.

Na tento účel Dodatok I k predmetnému dohovoru stanovuje jasné pravidlá, kedy sa výrobok považuje sa pôvodný, konkrétne v článku 5 No a PRÍLOHA II zasa stanovuje taxatívne „Zoznam operácií opracovania alebo spracovania, ktoré je potrebné vykonať na nepôvodných materiáloch, aby vyrobený výrobok získal status pôvodu“.

Preferencie a zvýhodnené colné sadzby ako i pôvod tovaru (rozumej preferenčný), môže byť výrobkom priznaný iba vtedy, ak plnia konkrétne kritériá (podmienky z Prílohy II). Tie sú viazané na zatriedenie tovaru (hotových výrobkov) a to na prvé štyri miesta kombinovanej nomenklatúry (tzv. podkapitolu).

 

Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov potrebné na udelenie statusu pôvodného výrobku, tzn. aká podmienka musí byť splnená je u múky určená takto:

A treba vysvetliť, aké produkty sa považujú za „úplne získané“.

a) nerastné produkty vyťažené z jej pôdy alebo z morského dna;

  • atď....
  • k) tovar vyrobený na jej území výlučne z produktov uvedených v písmenách a) až j).“

Záverom treba dodať na vysvetlenie, že ak sa ďalej predáva múka do iných členských krajín Únie, tak tieto si ich vnútorný trh môžu chrániť tým, že budú striktne vyžadovať od dodávateľov povinne preukázať a súčasne uviesť preferenčný pôvod tovaru.

I v tomto konkrétnom prípade ide opäť o zavádzanie a prekrucovanie faktov a pravidiel pôvodu, ktoré nepustia. V týchto prípadoch by teda mali kontrolné orgány ako je SPPI a Finančná správa SR riešiť súčinnostné akcie a skúmať pôvod a vyžadovať jeho preukázane a ak ho dodávateľ resp. dovozca nevie preukázať, tak zakázať distribúciu takejto múky na území Slovenskej republiky a následný predaj. Poľsko pristúpilo k tomu, že povolilo len tranzit cez jeho územie a kde sú opatrenia slovenských dotknutých orgánov?  Je to v zásade možné aj realizovateľné, otázka, či sú na to dostatočné kapacity alebo vôľa chrániť vlastných občanov pred kontaminovanou múkou a ekonomiku pred prílevom lacnej poľnohospodárskej produkcie na úkor domácich producentov. Veď nie sme takí bohatí, aby sme si mohli dovoliť kupovať lacné veci, či áno?

Otázka, či sú dostatočne využívané nástroje a odborné i kontrolné kapacity na účely ochrany vlastných občanov, producentov a hospodárstva a to prosím dovolenými a zákonnými prostriedkami, ktoré nám nijako orgány Únie nemôžu a ani nemajú právo do ich uplatňovania zasahovať. Ak totiž Únie nezavedie množstevné kvóty na dovoz lacného obilia z Ukrajiny, tak potom sa musíme brániť my sami. 

Zakázať dovoz ako taký síce jednostranne nie je možné, ale ak je obilie kontaminované, tak Európska komisia na to nemá dosah a je to vec kontrolných orgánov členského štátu a tu už ide o bezpečnosť občanov.  

https://www.aktuality.sk/clanok/5mMs4ai/slovensko-docasne-pozastavi-dovoz-obilia-z-ukrajiny/

 

Ak teda ktosi tvrdí, že ak sa obilie z UA zomelie v PL, tak je tovarom Únie, tak čo sa týka statusu, tak áno, ak je prepustený do voľného obehu v EÚ (PL), avšak ak sa ďalej predáva do iných krjajín Únie, je dodávateľ povinný uviesť pôvod tovaru a ten zostáva UA a nie EÚ alebo PL !!! Ak sa totiž zmení status, nezanemaná to, že sa mení i pôvod a podmeinky pre jeho priznanie v EÚ z UA nie sú splnené, takže opäť je tu zavádzanie, neznalosť alebo neschopnosť, treba skúmať totiž pôvod a vyžadovať jeho preukázane a ak ho dodávateľ resp. dovozca nevie preukázať, tak zakázať jeho distribúciu a predaj. Je to v zásade možné aj realizovateľné, otázka, či sú na to dostatočné kapacity.ex Kapitola 11
Mlynárske výrobky; slad; škroby; inulín; pšeničný lepok okrem
Výroba, pri ktorej všetky obilniny, jedlá zelenina, korene a hľuzy položky 0714 alebo ovocie sú úplne získanéex Kapitola 11
Mlynárske výrobky; slad; škroby; inulín; pšeničný lepok okrem
Výroba, pri ktorej všetky obilniny, jedlá zelenina, korene a hľuzy položky 0714 alebo ovocie sú úplne získané