Kvóty - čokoláda, cukrovinky

23.01.2015 20:55

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/50 zo 14. januára 2015, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 32/2000, pokiaľ ide o zavedenie nových colných kvót Únie záväzných podľa GATT pre čokoládu, cukrovinky a sušienky - pozri priložený link

eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.009.01.0020.01.SLK

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie, čo je od 4.2.2015..

Uplatňuje sa od 1. júla 2014.