Korigendum k Dohode EU-SAR

23.01.2013 15:03

Dňa 15.1.2013 v OJ L 10 bolo zverejnené korigendum k Dočasnej dohode o hospodárskom partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a zmluvnou stranou Strednou Afrikou na strane druhej (  Ú. v. EÚ L 57, 28.2.2009), príloha III str. 47 - 356, ktorá obsahuje clá na produkty s pôvodom v ES sa nahradzuje prílohou III tohto korigenda.