Koniec dovozných licencii na hliník, oceľ a železo od 16.5.2020

19.05.2020 07:02

Európska komisia oznámila, že k 15.5.2020 skončila platnosť Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/640, ktorým sa zavádza predchádzajúca kontrola Únie nad dovozom určitých výrobkov z hliníka pochádzajúcich z niektorých tretích krajín.
Súčasne skončila platnosť Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/670, ktorým sa zavádza predchádzajúca kontrola Únie nad dovozom niektorých výrobkov zo železa a ocele pôvodom z niektorých tretích krajín.
Tieto dotknuté nariadenia určovali povinnosť pre dovozcov, ktorí dovážali výrobky stanovené v nariadení, kde čistá hmotnosť presahovala 2 500 kilogramov, predložiť príslušnému colnému úradu pri prepúšťaní zásielky do colného režimu voľného obehu v Únii kontrolný dovozný doklad vydaný príslušným orgánom členského štátu (dovoznú licenciu).
Tieto opatrenia boli reakciou Európskej komisie na vývoj vo svete v oblasti obchodu s hliníkovými, železnými a oceľovými výrobkami a sledovali štatistické údaje umožňujúce analýzu vývoja dovozu týchto konkrétnych výrobkov.
Tento systém predbežného sledovania dovozu je podľa Komisie zastaraný a administratívne náročný, preto pristúpila k jeho ukončeniu v plánovanom čase 15.5.2020.
S účinnosťou od 16.5.2020 budú dovozné licencie nahradené zlepšeným sledovaním štatistík už uskutočnených dovozov, bez využívania kontrolných dovozných dokladov vydaných príslušným orgánom členského štátu.
V praxi to znamená, že na všetky dovozy výrobkov z hliníka, ocele a železa, ktoré spadali pod Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/670 a 2018/640, ktoré sa uskutočňujú po 16.5.2020 sa nebudú vyžadovať a predkladať pre prepustenie do colného režimu voľného obehu kontrolné dovozné doklady (dovozné licencie).