Konečné AD clo na dovoz bicyklov

24.01.2018 06:01

Opatrenia zavedené zo strany EÚ

Rada  v roku 2011 vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 990/2011 uložila konečné antidumpingové clo na dovoz bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „pôvodné opatrenia“) po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 základného nariadenia. 

Rada v roku 2013 po prešetrení obchádzania podľa článku 13 základného nariadenia rozšírila vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 501/2013 (3) (ďalej len „napadnuté nariadenie“) pôvodné opatrenia na dovoz bicyklov odosielaných z Indonézie, Malajzie, zo Srí Lanky a z Tuniska bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Indonézii, Malajzii, na Srí Lanke a v Tunisku (ďalej len „opatrenia proti obchádzaniu“ alebo „rozšírené opatrenia“).

Rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie a rozsudok Súdneho dvora Európskej únie určil účastníkom:

Spoločnosť City Cycle Industries (ďalej len „City Cycle“), srílanský výrobca, podala 9. augusta 2013 na Všeobecný súd Európskej únie (ďalej len „Všeobecný súd“) žalobu, ktorou sa domáhala zrušenia napadnutého nariadenia v rozsahu, v akom sa uplatňuje na tohto výrobcu. Všeobecný súd vo svojom rozsudku z 19. marca 2015 (5) zrušil napadnuté nariadenie v rozsahu, v akom sa uplatňuje na spoločnosť City Cycle.

V júli 2015 sa Rada Európskej únie, Európska komisia a spoločnosť Maxcom Ltd. (výrobca bicyklov z Únie) odvolali proti rozsudku Všeobecného súdu. Súdny dvor Európskej únie (ďalej len „Súdny dvor“) svojím rozsudkom z 26. januára 2017 (ďalej len „rozsudok“) zamietol odvolania, ktoré podali výrobné odvetvie Únie, Európska komisia a Rada Európskej únie.

Súdny dvor v bode 73 svojho rozsudku konkrétne uviedol, že odôvodnenie napadnutého nariadenia neobsahovalo nijakú osobitnú analýzu prípadných praktík obchádzania, do ktorých mohla byť zapojená spoločnosť City Cycle. V bodoch 75 a 76 Súdny dvor takisto uviedol, že záver týkajúci sa existencie prekládkových operácií na Srí Lanke nemôže byť právne založený len na dvoch zisteniach, ktoré výslovne uviedla Rada, a to po prvé, že došlo k zmene v štruktúre obchodu, a po druhé, že niektorí vyrábajúci vývozcovia nespolupracovali (9).

Celý postup v prípade antidumpingového cla na bicykle upravuje VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/28 z 9. januára 2018, ktorým sa opätovne ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz bicyklov bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod na Srí Lanke, od spoločnosti City Cycle Industries.

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/49 z 11. januára 2018, ktorým sa po revíznom prešetrovaní týkajúcom sa „nového vývozcu“ podľa článku 11 ods. 4 a článku 13 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 mení vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 501/2013.