Komunikácia alebo obštrukcie?

15.03.2014 06:20

Ak sa chystáte komunikovať s Finančnou správou SR, konkrétne s colnými úradmi, obrnte sa trepzlivosťou a argumentáciou zo strany pracovníkov colných úradov, pri ktorej je všetok zdravý rouźum, logika i legislatíva postavená na hlavu.

Príklad: podáte písomné podanie na podateľni colného úradu, kde Vám ho pracovníčka potvrdí a prevezme, podanie obsahuje aj prílohy potrebné k jeho vybaveniu. Ak teda prijme colný úrad podanie a nenamieta pri jeho podaní, že toto ste povinní vykénať elektronicky, tak je veľmi prekvapivé, ak Vás po dvoch dóch kontaktuje pracovníčka oddelenia, ktorému to bolo pridelené na vybavenie.

Argumentácia bola z jej strany jednoduchá, my Vaše podanie vybavíme, ale je potrebné aby ste nám poslali Vašeu žiadosť elektronicky, inak nebude možné toto vybaviť, nakoľko od 1.1.2014 sú všetky subjekty registrované pre DPH povinné komunikovať elektronicky.

Oponoval som, že ja nežiadam daňový úrad, ale colný úrad, add jedna, add dve, ak podám žiadosť písomne a colný úärad ju prijme bez výhrad, je povinný v zmysle zákona túto vybaviť v písomnej forme a zaslať mi odpoveď písomne tiež.

Javí sa mi ako škrabanie sa cez hlavu, ak mám dodatočne zasielať dupicitne svoju žiadosť elektronicky, len preto aby ju mohli vybaviť. Že sa Vám to tiež stalo, nuž práve daňové orgány zaostávali veľmi dlhú dobu a teraz zrazu si robia s elektornickej komunikácie štít a cez obštrukcie aplikujú podobné praktiky v rámci celej Finančnej správy SR.

Mimochodom, podanie, ktoré som robil predtým asi dva týžnde v písomnej forme na iný útvar toho istého colného úradu prešlo bez problémov a nikto nechcel odo mňa ho dodatočne posielať elektronicky. Nevládne aj tu neinfomovanosť, nejdenotnosť v postupoch, neznalosť vo vnútri Finančnej správy SR?

Ako to teda je? Nuž asi je potrebné sa sťažovať na postup tohto colného úradu, nakoľko toto pokladáme za duplucitu a postup, ktorý nie je v súlade s platným právnym stavom. Každopádne s týmto oboznámime Odbor kontroly a budeme žiadať zjednanie nápravy a vysvetlenie a prešetrenie postupu toho colného úradu. Pracovníci Finančnej správy SR sú platení z našich daní a nie zle, tak by si mohli dať námahu a naštudovať si metodické usmernenia a informovať správne pri preberaní podaní aj žiadateľov, alebo chceme tak veľa? Ako môže fungovať komunikácia navonok zo strany Finančnejs rpávy SR, ake nefunguje interná komunikácia v jej prostredí vo vnútri?