Koho podvody sa kryjú?

26.01.2019 18:31

Výňatok z osobitnej správy k dovozným postupom, ktorá obsahuje nedostatky v právnom rámci a neúčinné vykonávanie ovplyvňujú finančné záujmy EÚ  (podľa článku 287 ods. 4 druhého pododseku ZFEÚ).

Z predmetnej správy vyberáme to čo sa priamo dotýka Slovenskej republiky, a kde je vyslovene menovaná. Nepridávame náš komentár , činíme tak vedome s tým, že ponechávame na Vás na občanoch Slovenska a EÚ, aby ste si urobili vlastný záver a názor na to, ako to neefektívne funguje a koľko peňazí nám šetrí FS SR. 


Chýbajúci jednotný prístup k colným kontrolám ovplyvňuje výber členského štátu dovozu


95. Komisia už vykonala inšpekcie týkajúce sa podhodnotení vrátane misií do Spojeného kráľovstva v novembri 2016 a v máji 2017 a misie na Slovensko v roku 2016 a v súčasnosti ďalej sleduje súvisiace správy. Komisia takisto žiada o informácie zo všetkých členských štátov, ktoré sa podrobili inšpekcii v roku 2017, o svojich postupoch na boj proti rizikám podhodnotenia a má v úmysle dať tejto otázke v budúcnosti prioritu.
 

96. Otázku podhodnotenia textilu a obuvi z Číny Komisia v súčasnosti ďalej skúma. (poznámka: mieni na úrovni roka 2017, kedy bola správa zostavená)
 

98. Zistili sme (mieni: Dvor auditorov), že chýbajúca žiadosť o záruku v Spojenom kráľovstve v súvislosti s potenciálne podhodnoteným tovarom viedla k odklonu prepravy: dovoz značne podhodnoteného čínskeho tovaru prichádzajúceho tranzitom z iných členských štátov, ktorý je po colnom konaní v rámci CR 42 (mieni tým: colný režim 42 00 s oslobodením od DPH pri dodaní do iného členského štátu po prepustení do colného voľného obehu) v Spojenom kráľovstve prepravený späť do kontinentálnej Európy, napr. textil alebo obuv z Číny expedovaný v rámci vonkajšieho tranzitu z Hamburgu do Doveru, kde je prepustený do voľného obehu v rámci CR 42 bez colnej kontroly a potom prepravený späť, napríklad do Poľska alebo na Slovensko.


Kontrolami po prepustení sa zriedka pokryje dovoz v ostatných členských štátoch


131. Komisia tiež zistila počas inšpekcie vykonanej na Slovensku v decembri 2016, že hlavné riziko podhodnotenia bolo zistené pri dovozoch podľa CR 42 (mieni tým: colný režim 42 00 s oslobodením od DPH pri dodaní do iného členského štátu po prepustení do colného voľného obehu), keď má dovozca zvyčajne sídlo v inom členskom štáte, čo sťažuje boj proti podhodnoteniu kontrolami po prepustení.

 

FS SR má k dispozícií všetky relevantné údaje k tomu, aby identifikovala všetky hospodárske subjekty, ktoré takto v tom čase a neskôr dovážali tovar z Číny cez Veľkú Britániu, na Slovensku sa tovar "len zdaňoval" podotýkame z hodnoty, ktorú uznali Britské colné orgány pre prepustení do colného voľného obehu a na Slovensku sa tovar zdanil z hodnoty, ktorá bola značne podhodnotená. Ako teda potom sekcia Daňová iniciovala preverenie takýchto prípadov z hľadiska DPH v Spojenom kráľovstve cez tzv. administratívnu pomoc? Prečo nezverejní zoznam všetkých podvodných firiem, ktoré takto zneužívali systém, ak zverejňuje napríklad weby s pohľadu hazardných hier a podobne? Kto stojí za takýmito firmami, aké osoby, nejestvuje náhodou prepojenie do sfér, ktoré by boli ohrozené takýmito odhaleniami? To sú len niektoré z otázok, ktoré si človek znalý v problematike nutne musí položiť. A na záver, kde sú teraz tzv. investigatívni novinári?