INTRASTAT-SK po novom v roku 2022

09.12.2021 15:36

Určenie spravodajskej povinnosti

Na určenie spravodajskej povinnosti pre rok 2022 sa berie do úvahy hodnota tovaru dovezeného a/alebo vyvezeného v rámci EÚ za obdobie 01. 10. 2020 až 30. 09. 2021.

Spravodajská povinnosť môže vzniknúť subjektu, ktorý nebol spravodajskou jednotkou, aj počas roka 2022, a to na základe kumulatívnej hodnoty tovaru dovezeného a/alebo vyvezeného v rámci EÚ od začiatku roka 2022.

Na určenie spravodajskej povinnosti sa do súhrnnej hodnoty tovaru dovezeného a vyvezeného v rámci EÚ za dané obdobie započítavajú všetky transakcie, vrátane bezodplatných dodaní, spracovania na základe zmluvy, vrátenia tovaru atď.

 

Prah oslobodenia na rok 2022

Pre všetky subjekty
Dovoz v rámci Únie – 1 000 000 EUR
Vývoz v rámci Únie – 1 000 000 EUR

Pre vybrané v odvetví poľnohospodárstva
Dovoz v rámci Únie – 200 000 EUR
Vývoz v rámci Únie –  400 000 EUR

s hlavnou činnosťou podľa SK NACE:
• 01 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace,
• 02 Lesníctvo a ťažba dreva,
• 03 Rybolov a akvakultúra,
• 10 Výroba potravín,
• 11 Výroba nápojov,
• 12 Výroba tabakových výrobkov.

Prekročenie prahu oslobodenia sa sleduje zvlášť pre dovoz a zvlášť pre vývoz tovaru v rámci EÚ.

 

Určenie spravodajskej povinnosti

Ak spravodajská jednotka sumárne od októbra 2020 do septembra 2021 prekročila vyššie určené prahy oslobodenia stanovené prahy oslobodenia, ostáva jej spravodajská povinnosť aj v roku 2022.

Ak spravodajská jednotka sumárne od októbra 2020 do septembra 2021 neprekročila vyššie určený prah oslobodenia, nebude mať spravodajskú povinnosť od 01/2022, teda nebude vykazovať hlásenia INTRASTAT-SK na tom toku, kde neprekročí prah oslobodenia.

 

Vznik spravodajskej povinnosti počas roka 2022

Od 1.1.2022 si spravodajská jednotka musí v každom mesiaci sledovať kumulatívnu hodnotu dovozu a vývozu tovaru v rámci EÚ od začiatku roka 2022.

Osobitne pre dovoz a osobitne pre vývoz tovaru v rámci Únie. V prípade dosiahnutia hodnoty vyššej ako prah oslobodenia, vzniká spravodajská povinnosť na danom toku od mesiaca prekročenia tejto hodnoty.

 

Zrušenie spravodajskej povinnosti na začiatku roka

Štatistický úrad SR každý rok prehodnocuje spravodajskú povinnosť jednotlivým spravodajským jednotkám v štatistických zisťovaniach INTRASTAT-SK.

Štatistický úrad SR  to na konci roka vykoná tak, aby spravodajská jednotka na začiatku sledovaného roka vedela, či má alebo nemá spravodajskú povinnosť.

Podľa Vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 292/2020 Z. z. spravodajskú povinnosť určí osobitne pre dovoz a vývoz v rámcu EÚ na základe údajov z INTRASTAT-SK hlásení a z daňových priznaní k DPH za október 2020 až september 2021.

Ak spravodajská jednotka na konci roka zistí, že súhrnná hodnota tovaru dovezeného a/alebo vyvezeného v rámci EÚ za stanovené obdobie neprekročila prahy oslobodenia na danom toku, môže o tejto skutočnosti písomne informovať Štatistický úrad SR.

Ten uvedenú skutočnosť overí a v prípadne potvrdenia následne zruší spravodajskú povinnosť od 1. januára, o čom bude spravodajskú jednotku informovať písomne.

V žiadosti o zrušenie a v ozname o vzniku spravodajskej povinnosti spravodajská jednotka vždy uvádza nasledovné informácie:
• názov spravodajskej jednotky, jej IČO a IČ DPH.
• tok, ktorého sa zrušenie alebo vznik týka (dovoz a/alebo vývoz v rámci EÚ).

Viac informácií nájdete na: www.intra-eu.eu