INTRASTAT 2015

29.11.2014 19:44

S účinnosťou od 1.1.2015 vstúpi do účinnosti nová Vyhláška Štatistického úradu SR č. 291/2014 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa Program  štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 – 2017. 

Spravodajské jednotky sú povinné úplne, pravdivo, v ustanovených termínoch a bezplatne poskytovať údaje požadované na štatistické zisťovania zahrnuté v programe zisťovaní  v súlade so znením ustanovenia § 18 ods. 2 zákona č. 540/2011 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších zmien a doplnení.  To sa týka vykazovania transakcii v rámci intrakomunitárneho obchodovania medzi členskými štátmi EÚ.

V rámci jednodňového školenia konaného 8.JANUÁRA a 5.FEBRUÁRA 2015 Vás naučíme ako si splniť povinnosť podať hlásenie INTRAST6AT pri prijatí a odoslaní v súlade so zmenami v legisaltíve, v colnotarifnom zatriedení tovaru - z titulu, že nadobúda účinnosť  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1101/2014 zo 16. októbra 2014, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku.

Viete ako zatriediť správne tovar? Ak tento údaj na Vašej faktúre chýba?  Ako vykazovať špecifické operácie a transakcie?  Ako správne postupovať pri zostavení hlásení? Poznáte súvislosti pri uplatňovaní zákona o DPH? Objasníme Vám zásady pre správne posúdenie transakcie v súvislosti s vykazovaním v INTRASTAT hlásení. Získate praktické znalosti v súlade s platnou právnou úpravou pre roka 2015. Lektor Vám zodpovie všetky otázky počas, ale i po skončení seminára, kedykoľvek sa na neho obrátite.

Tešíme sa na Vašu účasť. Semináre sa konajú v Trnave, pri požiadavke zrealizujem e aj u Vás vo firme v dohodnutom termíne.