IA a DA k UCC do 31.12.2015

18.12.2015 19:50

Európska Komisia prijala dňa 24.11.2015 Vykonávacie nariadenie k Colnému kódexu Únie po hlasovaní vo Výbore pre colný kódex. Znenie tohto nariadenia bude uverejnené v Úradnom vestníku EÚ na konci decembra 2015. Článok 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie prenáša na Európsku Komisiu vykonávacie právomoci stanoviť procesné pravidlá.  Zámerom prijatia Vykonávacieho nariadenia je zabezpečenie existencie jednotných podmienok pre realizáciu Colného kódexu Únie a harmonizovaného uplatňovania postupov vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Európska komisia  prijala dňa 17.11.2015 Delegovaný akt so zámerom zaviesť prechodné pravidlá pre prevádzkovateľov a colné orgány až do zavedenia nových IT systémov, kedy dôjde k vytvoreniu plne elektronického colného konania. Znenie delegovaného aktu bude uverejnené v Úradnom vestníku EÚ na konci decembra 2015. Tieto pravidlá zabezpečia hladký prechod medzi existujúcimi a novými colnými pravidlami  na obmedzenú dobu, počnúc dňom 1.5.2016.

Zavedenie elektronického spracovania údajov a elektronických systémov bude podporovať používanie Colného kódexu Únie. Z toho dôvodu bol prijatý pracovný program Colný kódex Únie. Kompletné nasadenie všetkých elektronických systémov je určené termínom v súlade s Colným kódexom Únie do 31.12.2020. Ak by sa tak nestalo, uplatňovanie určitých právnych predpisov by potom muselo byť odložené a nahradené prechodnými opatreniami na obdobie, než  dôjde k zavedeniu týchto IT systémov.

Dôležitá však v súčasnosti je skutočnosť, že až do 30.4.2016 do 24.00 h. platí naďalej Colný kódex Spoločenstva a jeho vykonávacie nariadenie bez akýchkoľvek obmedzení a zmien.