HS 2022 zmeny a doplnenia

04.11.2020 14:01

HS 2022 bude siedmym vydaním nomenklatúry harmonizovaného systému (HS). Používa sa na celom svete na jednotnú klasifikáciu tovaru, s ktorým sa medzinárodne obchoduje, a bola prijatá všetkými zmluvnými stranami Dohovoru o harmonizovanom systéme. Nadobúda účinnosť 1. januára 2022. HS slúži ako základ pre colné sadzby a na zostavovanie štatistík medzinárodného obchodu v 211 ekonomikách (z toho 158 zmluvných strán dohovoru o HS). Nové vydanie HS 2022 prináša v harmonizovanom systéme niekoľko zásadných zmien a celkovo obsahuje 351 súborov zmien a doplnení, ktoré sa vzťahujú na širokú škálu tovaru pohybujúceho sa cez hranice.
 

Tu sú niektoré z najdôležitejších vecí, ktoré sa zmenia:

1. Prispôsobenie sa súčasnému obchodu prostredníctvom uznávania prúdov nových výrobkov a riešenia environmentálnych a sociálnych problémov globálneho významu sú hlavnými znakmi zmien a doplnení HS 2022.

2. Vydanie HS 2022 predstaví mnohé zmeny v produktovom rozdelení tak, aby bolo možné rozpoznať meniace sa obchodné vzorce.

 • Elektrický a elektronický odpad bežne označovaný ako elektronický odpad, je jedným z príkladov výrobkov, ktoré predstavujú významné politické záujmy i vysokú hodnotu obchodu. HS 2022 obsahuje osobitné ustanovenia pre jeho klasifikáciu, aby pomohla krajinám pri ich práci v rámci Bazilejský dohovor.
 • Nové ustanovenia pre nové tabakové a nikotínové výrobky boli výsledkom problémov s klasifikáciou týchto výrobkov, absencie viditeľnosti v obchodných štatistikách a veľmi vysokej finančnej hodnoty obchodu s týmtio výrobkami. 
 • Bezpilotné vzdušné prostriedky (UAV) tzv. drony - získavajú svoje vlastné osobitné ustanovenia na zjednodušenie klasifikácie týchto lietadiel.

3. Zásadné rekonfigurácie sa vykonali pre podpoložky položky

 • 7019 pre sklenené vlákna a výrobky z nich
 • 8462 pre stroje na tvarovanie kovov.

Tieto zmeny uznávajú, že súčasné podpoložky nedostatočne zodpovedajú technologickému pokroku v týchto odvetviach, čo ponecháva nedostatok obchodných štatistík dôležitých pre priemyselné odvetvia a potenciálne problémy s ich klasifikáciou.

4. Jedna z oblastí, ktorá bude v budúcnosti predmetom záujmu, je klasifikácia viacúčelových stredných zostáv. HS 2022 sa týmto už zaoberá.

 • Moduly s plochým displejom budú klasifikované ako samostatné výrobky, čo zjednoduší klasifikáciu týchto modulov odstránením potreby identifikácie konečného použitia.
 • Súčasťou zmien bolo aj zdravie a bezpečnosť. Uznanie rizík oneskorenia pri zavádzaní nástrojov na rýchlu diagnostiku infekčných chorôb pri prepuknutí nákazy viedlo k zmenám v ustanoveniach o takýchto diagnostických súpravách s cieľom zjednodušiť klasifikáciu. Nové ustanovenia pre placebo a súpravy na klinické skúšky pre lekársky výskum, ktoré umožnia klasifikáciu bez informácií o zložkách placeba, pomôžu pri uľahčení cezhraničného lekárskeho výskumu.
 • Bunkové kultúry a bunková terapia patria medzi produktové triedy, ktoré získali nové a osobitné ustanovenia.
 • Rôzne položky s dvojakým použitím – oblasť, ktorá sa týka ľudskej bezpečnosti, kde množstvo nových ustanovení osobitne túto oblasť upravuje. Tie siahajú od toxínov po laboratórne vybavenie.

5. Ochrana spoločnosti a boj proti terorizmu majú pre colné úrady čoraz dôležitejšiu úlohu. Bolo vytvorených veľa nových podpoložiek pre tovary s dvojakým použitím, ktoré by mohli byť zneužité na neoprávnené použitie, ako sú rádioaktívne materiály a skrinky na biologickú bezpečnosť, ako aj pre predmety potrebné na výrobu improvizovaných výbušných zariadení, ako sú rozbušky.

6. Aktualizovaný bol aj tovar osobitne kontrolovaný podľa rôznych dohovorov. Vydanie HS 2022 zavádza nové podpoložky pre 

 • špecifické chemikálie kontrolované podľa Dohovoru o chemických zbraniach (CWC), 
 • nebezpečné chemikálie kontrolované podľa Rotterdamského dohovoru a pre určité perzistentné organické znečisťujúce látky (POPs) kontrolované podľa Štokholmského dohovoru. 
 • fentanyly a ich deriváty -  na žiadosť Medzinárodnej rady pre kontrolu omamných látok (INCB) sa zaviedli nové podpoložky na ich monitorovanie a kontrolu , ako aj dvoch prekurzorov fentanylu. 
 • 3827 plyny - zásadné zmeny vrátane novej poznámky k položke 4 k oddielu VI a novej položky kontrolované podľa Kigaliho dodatku Montrealského protokolu.

7. Zmeny sa neobmedzujú iba na vytváranie nových osobitných ustanovení pre rôzne tovary. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zahŕňajú aj objasnenie textov s cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie nomenklatúry. Napríklad existujú zmeny v záujme objasnenia a zosúladenia medzi francúzštinou a angličtinou vhodného spôsobu merania surového dreva na účely podpoložiek v položke 4403.

8. Vzhľadom na rozsah zmien existuje veľa dôležitých zmien, ktoré nie sú uvedené v tomto krátkom úvode. Všetkým zainteresovaným stranám sa odporúča, aby si prečítali odporúčanie pozorne (bude čoskoro zverejnené).
 

Implementácia
 

Aj keď sa január 2022 môže zdať ďaleko, na včasnú implementáciu nového vydania HS je potrebné ešte veľa práce na úrovni WCO, na národnej a regionálnej úrovni. WCO v súčasnosti pracuje na vývoji potrebných tabuliek zhody medzi súčasným rokom 2017 a novým vydaním HS a na aktualizácii publikácií HS, ako sú napríklad vysvetlivky, stanoviská ku klasifikácii, abecedný index a online databáza HS.
Colné správy a regionálne hospodárske spoločenstvá majú obrovskú úlohu zabezpečiť včasné vykonávanie vydania HS 2022, ako to vyžaduje dohovor o HS. Preto sa im odporúča, aby začali proces prípravy na implementáciu HS 2022 do svojich vnútroštátnych colných taríf alebo štatistických nomenklatúr. WCO zintenzívni svoje úsilie v oblasti budovania kapacít, aby pomohla členom pri ich vykonávaní.
 

Viac informácií nájdete na hs@wcoomd.org
 

Zdroj:
https://wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs-nomenclature-2022-edition/amendments-effective-from-1-january-2022.aspx
Slovenská republika, Trnava, 4.11.2020