Hraničné kontroly pri dovoze do EÚ

13.04.2019 20:09

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/478 zo 14. januára 2019, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o kategórie zásielok, ktoré sa majú podrobiť úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach (Text s významom pre EHP).

Článok 1

V článku 47 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/625 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b) produkty živočíšneho pôvodu, zárodočné produkty, vedľajšie živočíšne produkty, seno a slama a potraviny obsahujúce produkty rastlinného pôvodu a spracované produkty živočíšneho pôvodu („zložené výrobky“)“.


Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 14. decembra 2019.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. januára 2019