Hlavné prvky Dohody o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom

24.09.2018 08:41

Rokovania o Dohode o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom sa začali v roku 2013. Dohoda o hospodárskom partnerstve podporí obchod s tovarom a so službami a zároveň prinesie investičné príležitosti.

Dohoda ďalej zlepší postavenie vývozcov a investorov z EÚ na rozsiahlom japonskom trhu a zároveň poskytne pevné záruky v oblasti ochrany noriem a hodnôt EÚ. Pomôže upevniť vedúce postavenie Európy v oblasti určovania pravidiel globálneho obchodu a vyšle jasný signál, že globálne výzvy sa majú riešiť spoluprácou, a nie protekcionizmom. V nadväznosti na prielom ohlásený na samite EÚ – Japonsko, ktorý sa konal 6. júla 2017 v Bruseli, dokončili vyjednávači svoju prácu 8. decembra 2017. Komisia 18. apríla 2018 predložila znenie dohody Rade. Začal sa tak ratifikačný proces na úrovni EÚ. Je to prvý krok smerom k podpisu a uzavretiu dohody. Dohoda sa po schválení Radou zašle Európskemu parlamentu, pričom cieľom je, aby nadobudla platnosť do konca súčasného funkčného obdobia Európskej komisie v roku 2019.

Zároveň pokračujú rokovania s Japonskom o normách ochrany investícií a urovnávania sporov o ochrane investícií. So zreteľom na spoločný záväzok vytvoriť stabilné a bezpečné investičné prostredie v Európe a Japonsku sú obidve strany pevne odhodlané priblížiť sa k dohode v rokovaniach o ochrane investícií čo najskôr.

Transparentnosť - Počas rokovaní kládla Komisia dôraz na transparentnosť. Rokovala na základe mandátu, ktorý vlády všetkých členských štátov EÚ jednomyseľne schválili. Členské štáty a Európsky parlament boli informované o každom kroku. S členmi národných parlamentov a so zástupcami občianskej spoločnosti prebehli desiatky stretnutí, na ktorých sa diskutovalo o prebiehajúcich rokovaniach. Komisia sprístupnila rokovacie dokumenty a správy o ich jednotlivých kolách na internete. V deň oznámenia politickej dohody uverejnila politickú dohodu, ktorú zaslala do všetkých 28 hlavných miest členských štátov EÚ a Európskemu parlamentu, aby ich informovala o výsledkoch rokovaní. Po ukončení rokovaní 8. decembra 2017 sa všetky znenia dohody okamžite sprístupnili online.

Dohoda o hospodárskom partnerstve - Od začiatku rokovaní v roku 2013 dohoda, o ktorej sa rokovalo s Japonskom, nadobudla vzhľadom na svoj rozsah a hĺbku podobu, ktorú presnejšie vyjadruje označenie „dohoda o hospodárskom partnerstve“. V tom istom duchu ako ostatné dohody, ktoré EÚ v poslednej dobe uzavrela, partnerstvo s Japonskom presahuje otázky obchodu. Predstavuje to významné posilnenie nášho partnerstva, ktoré sa bude ďalej rozvíjať. Názov dohody nemá žiadne právne dôsledky.

Odstránenie ciel – clá na viac ako 90 % vývozu z EÚ do Japonska sa pri nadobudnutí platnosti hospodárskeho partnerstva odstránia. Po tom, ako sa dohoda začne v plnej miere vykonávať, Japonsko zruší clá na 97 % tovarov dovážaných z EÚ (v colných položkách), pričom zvyšné colné položky sú predmetom čiastočnej liberalizácie prostredníctvom colných kvót alebo zníženia colných sadzieb. Vývozcovia z EÚ vďaka tomu potom ušetria na daniach približne 1 miliardu EUR ročne.

Poľnohospodárske produkty a potravinové výrobky – Japonsko predstavuje pre európskych poľnohospodárov a výrobcov potravín veľmi cenný vývozný trh. Pri ročnom vývoze v objeme viac než 5,7 miliardy EUR je Japonsko už štvrtým najväčším trhom pre vývoz poľnohospodárskych výrobkov EÚ. Časom sa bude môcť do Japonska úplne bezcolne dovážať približne 85 % agropotravinárskych výrobkov z EÚ (v colných položkách). V hodnotovom vyjadrení to zodpovedá 87 % súčasného vývozu agropotravinárskych výrobkov.

Dohoda zruší alebo výrazne zníži clá na niektoré poľnohospodárske výrobky, ktoré predstavujú hlavný vývozný záujem EÚ, ako je napríklad bravčové mäso – hlavný poľnohospodársky vývozný artikel EÚ do Japonska – a zároveň zabezpečí bezcolný obchod so spracovaným bravčovým mäsom a takmer bezcolný obchod v prípade vývozu čerstvého bravčového mäsa. Clá na hovädzie mäso sa v priebehu 15 rokov znížia z 38,5 % na 9 % pre značnú časť výrobkov z hovädzieho mäsa. Vývoz vína z EÚ do Japonska sa ročne pohybuje už na úrovni približne 1 miliardy EUR a v hodnotovom vyjadrení predstavuje druhý najväčší poľnohospodársky vývoz do Japonska. Clá na víno (v súčasnosti vo výške 15 %) budú zrušené od prvého dňa, rovnako ako aj clá na ostatné alkoholické nápoje. Okrem toho sa zaviedol postup, aby Japonsko mohlo ľahšie a rýchlejšie schvaľovať kľúčové prídavné látky, ktoré používajú európski výrobcovia. Pokiaľ ide o vývoz syra, v prípade ktorého je EÚ už teraz hlavným aktérom na japonskom trhu, vysoké clá na mnohé tvrdé syry, ako napríklad gouda a čedar (ktoré spoločne v súčasnosti predstavujú 29,8 % vývozu syra), budú zrušené a zavedie sa bezcolná kvóta na čerstvé syry, ako je napríklad mozzarella. Dohoda medzi EÚ a Japonskom takisto zruší súčasné clá (s prechodným obdobím) na spracované poľnohospodárske výrobky, ako sú napríklad cestoviny, čokolády, kakaový prášok, cukríky, cukrovinky, sušienky, deriváty škrobu, upravené paradajky a paradajkové omáčky. Takisto sa výrazne zvýšia kvóty na vývoz z EÚ (bez cla alebo so zníženým clom), pokiaľ ide o slad, zemiakový škrob, sušené odstredené mlieko, maslo a srvátku. Zemepisné označenia – dohoda medzi EÚ a Japonskom priznáva osobitné postavenie a ponúka ochranu na japonskom trhu viac než 200 európskym poľnohospodárskym výrobkom osobitného zemepisného pôvodu, známym ako zemepisné označenia (ZO) – ako napríklad Roquefort, Aceto Balsamico di Modena, Prosecco, Jambon d'Ardenne, Tiroler Speck, Polska Wódka, Queso Manchego, Lübecker Marzipan a Irish Whiskey. Tieto výrobky budú mať v Japonsku rovnakú úroveň ochrany, aká sa na ne v súčasnosti vzťahuje v EÚ.

Priemyselné výrobky – clá na priemyselné výrobky sa zrušia úplne napríklad v odvetviach, v ktorých je EÚ mimoriadne konkurencieschopná, a teda v chemickom priemysle, plastovom priemysle, kozmetickom priemysle, ako aj textilnom a odevnom priemysle. Pokiaľ ide o kožené výrobky a obuv, systém existujúcich kvót, ktorý pre vývozcov z EÚ predstavoval významnú prekážku, bude dňom nadobudnutia platnosti dohody zrušený. Clá na obuv sa pri nadobudnutí platnosti dohody znížia z 30 % na 21 % a v priebehu 10 rokov sa odstránia úplne. Clá na vývoz kožených výrobkov EÚ, ako napríklad kabeliek, sa odstránia v priebehu 10 rokov, rovnako ako clá na výrobky, ktoré sú Japonskom vo všeobecnosti prísne chránené, ako napríklad športová obuv alebo lyžiarske topánky.

Rybolov – na oboch stranách budú zrušené všetky clá, čo bude znamenať lepšie ceny pre spotrebiteľov v EÚ a významné príležitosti na vývoz pre toto výrobné odvetvie EÚ.

Lesné hospodárstvo – clá na všetky výrobky z dreva sa úplne zrušia, a to v priebehu siedmich rokov vzhľadom na najdôležitejšie priority. Väčšina ciel na výrobky z dreva sa okamžite zníži, pričom k zníženiu niektorých menej dôležitých colných položiek dôjde po 10 rokoch.

Lov veľrýb a nezákonná ťažba dreva. EÚ zakázala dovoz všetkých výrobkov z veľrýb na viac ako 35 rokov a na tom sa nič nezmení ani v rámci dohody o hospodárskom partnerstve. EÚ a jej členské štáty sa zaviazali ochraňovať veľryby a opakovane vyjadrujú vážne obavy nad lovom veľrýb na vedecké účely. Veľryby sú na základe právnych predpisov EÚ osobitne chránené a EÚ prísne presadzuje zákaz obchodovania s nimi podľa medzinárodného dohovoru o obchode s ohrozenými druhmi (CITES). EÚ sa zaoberá problematikou lovu veľrýb všetkými tretími krajinami vrátane Japonska v rámci bilaterálnych dohôd, ako aj medzinárodných fór, ktoré sú najvhodnejším miestom na riešenie tohto problému. Ide napríklad o Medzinárodnú veľrybársku komisiu, v rámci ktorej pracujeme s podobne zmýšľajúcimi partnermi s cieľom riešiť otázku lovu veľrýb s Japonskom. Pokiaľ ide o dohodu, ktorá bola dnes ohlásená, bude obsahovať kapitolu venujúcu sa trvalo udržateľnému rozvoju, ktorá vytvorí ďalšiu platformu na podporu dialógu a spolupráce medzi EÚ a Japonskom v otázkach životného prostredia v kontexte obchodu.

EÚ a Japonsko spája spoločný záväzok bojovať proti nezákonnej ťažbe dreva a s ňou súvisiacim obchodom a ten sa v znení dohody bude takisto zohľadňovať. EÚ má veľmi jasné právne predpisy, pokiaľ ide o nezákonnú ťažbu dreva, rovnako ako Japonsko. Obaja partneri v praxi využívajú systémy dohľadu a certifikácie, aby predišli dovozu nelegálne vyťaženého dreva. Obaja partneri úzko spolupracujú s tretími krajinami s cieľom podporiť ich v zavádzaní účinných mechanizmov na riešenie tohto problému.

Necolné prekážky obchodu – rokovania medzi EÚ a Japonskom riešili mnohé nesadzobné opatrenia, ktoré medzi spoločnosťami z EÚ vyvolali obavy, keďže niektoré japonské technické požiadavky a postupy certifikácie často komplikujú vývoz bezpečných európskych výrobkov do Japonska. Dohoda predstavuje veľký krok vpred pri uľahčovaní vstupu spoločnostiam z EÚ na vysoko regulovaný japonský trh. Príkladmi takýchto bariér, ktoré sa podarilo úspešne odstrániť, sú:

 • Motorové vozidlá – dohoda zaisťuje, aby sa Japonsko aj EÚ prispôsobili rovnakým medzinárodným normám v oblasti bezpečnosti výrobkov a ochrany životného prostredia, čo znamená, že európske automobily budú podliehať rovnakým požiadavkám v EÚ a Japonsku a ich opätovné skúšanie a certifikácia pri vývoze do Japonska nebudú potrebné. Po tom, ako sa Japonsko zaviazalo konať v súlade s medzinárodnými normami v oblasti automobilov, sa vývoz automobilov z EÚ do Japonska výrazne zjednoduší. Dláždi sa tak cesta k ešte užšej spolupráci medzi EÚ a Japonskom na medzinárodných normalizačných fórach. Zahŕňa to osobitné zrýchlené riešenia sporov medzi týmito dvoma stranami v oblasti motorových vozidiel. Zároveň obsahuje záruky a doložku umožňujúce EÚ opätovne zaviesť clá, ak by Japonsko (opätovne) zaviedlo necolné prekážky obchodu na vývoz vozidiel z EÚ. Dohoda bude takisto predstavovať možnosť vyvážať do Japonska automobily poháňané vodíkom, ktoré boli v rámci EÚ schválené, bez ďalších zmien.
 • Zdravotnícke pomôcky – v novembri 2014 Japonsko prijalo medzinárodnú normu v oblasti systémov správy kvality, na ktorej sa zakladajú systémy správy kvality EÚ týkajúce sa zdravotníckych pomôcok. Výrazne to znižuje náklady spojené s certifikáciou európskych výrobkov vyvážaných do Japonska.
 • Označovanie textilných výrobkov – v marci 2015 Japonsko prijalo medzinárodný systém označovania textilných výrobkov podobný tomu, ktorý používa EÚ. Označovanie textilných výrobkov etiketou preto už nie je potrebné meniť na každom jednom odeve vyvezenom do Japonska, ako to bolo doposiaľ.
 • Prípravky podobné liekom (quasi drugs), zdravotnícke pomôcky a kozmetické výrobky – komplikovaný a duplicitný systém oznamovania, ktorý bránil obchodovaniu s mnohými európskymi liekmi, zdravotníckymi pomôckami a kozmetickými výrobkami v Japonsku, bol napokon 1. januára 2016 zrušený.
 • Pivo – od roku 2018 bude možné vyvážať európske pivá ako pivá a nie ako „alkoholické osviežujúce nápoje“. To zároveň povedie k podobnému zdaňovaniu, a teda k skoncovaniu s rozdielmi medzi rôznymi pivami. Dohoda o hospodárskom partnerstve navyše takisto obsahuje všeobecné pravidlá týkajúce sa určitých typov necolných prekážok obchodu, ktoré pomôžu nastoliť rovnaké podmienky pre európske výrobky vyvážané do Japonska a zvýšiť transparentnosť a predvídateľnosť:
 • Technické prekážky obchodu – dohoda sa zameriava na spoločný záväzok Japonska a EÚ zabezpečiť, aby sa ich normy a technické predpisy opierali o medzinárodné normy v čo najväčšej možnej miere. Spolu s ustanoveniami o nesadzobných opatreniach to predstavuje dobrú správu pre európskych vývozcov elektrotechniky, liekov, textílií a chemikálií. Dodržiavanie medzinárodných noriem napríklad pomôže pri zabezpečení jednoduchšieho a menej nákladného zosúladenia predpisov v oblasti potravinových výrobkov s japonskými pravidlami označovania.
 • Sanitárne a rastlinolekárske opatrenia – dohoda vytvára predvídateľnejšie regulačné prostredie pre výrobky z EÚ vyvážané do Japonska. EÚ a Japonsko sa dohodli na zjednodušení postupov schvaľovania a zúčtovania a na tom, že sa dovozné postupy zbytočne nepredĺžia, pričom sa uistia, že prílišná byrokracia nebude pre vývozcov predstavovať škrt cez rozpočet. Dohoda nezníži úroveň bezpečnostných štandardov a nebude od strán požadovať, aby zmenili svoje vnútroštátne politické rozhodnutia týkajúce sa napríklad otázok používania hormónov alebo geneticky modifikovaných organizmov.

Obchod so službami – EÚ poskytuje Japonsku každoročne služby vo výške 28 miliárd EUR. Dohoda spoločnostiam z EÚ uľahčí poskytovanie služieb na vysoko výnosnom japonskom trhu. Dohoda obsahuje niekoľko ustanovení, ktoré sa horizontálne vzťahujú na všetky obchody so službami, ako napríklad ustanovenie na opätovné potvrdenie práva zmluvných strán na reguláciu. Ponechať služby vo verejnom záujme verejnými ostáva právom orgánov členských štátov EÚ a ich vlády nebudú nútené privatizovať ani deregulovať služby vo verejnom záujme na vnútroštátnej alebo miestnej úrovni. Orgány členských štátov majú rovnako aj naďalej právo obnoviť v rámci súkromného sektora akékoľvek služby poskytované súkromnými subjektmi. Európania budú naďalej sami rozhodovať o tom, akým spôsobom im má byť poskytovaná napríklad zdravotná starostlivosť, vzdelávanie a dodávaná voda.

 • Poštové a kuriérske služby – dohoda zahŕňa ustanovenia o povinnostiach univerzálnej služby, konaniach na hraniciach, povoleniach na vykonávanie obchodnej činnosti a nezávislosti regulačných orgánov. Dohoda takisto zabezpečí rovnaké podmienky medzi dodávateľmi poštových a kuriérskych služieb z EÚ a ich japonskými konkurentmi, ako napríklad Japonskou poštou (Japan Post).
 • Telekomunikácie – dohoda zahŕňa ustanovenia zamerané na vytváranie rovnakých podmienok pre dodávateľov telekomunikačných služieb a otázky týkajúce sa napríklad povinností univerzálnej služby, prenositeľnosti čísla, mobilného roamingu a dôvernosti komunikácie.
 • Služby medzinárodnej námornej dopravy – dohoda obsahuje povinnosti udržiavať otvorený a nediskriminačný prístup k medzinárodným námorným službám (dopravné a súvisiace služby), ako aj prístup do prístavov a k prístavným službám.
 • Finančné služby – dohoda obsahuje osobitné vymedzenia, výnimky a pravidlá pre nové finančné služby, samoregulačné orgány, platobné a zúčtovacie systémy a transparentnosť, ako aj pravidlá týkajúce sa poisťovacích služieb, ktoré poskytujú poštové subjekty. Mnohé z nich sú založené na predpisoch vypracovaných Svetovou obchodnou organizáciou, pričom sa venujú osobitostiam sektora finančných služieb.
 • Dočasný pohyb zamestnancov spoločností – dohoda obsahuje najpokročilejšie ustanovenia o pohybe osôb na účely podnikania (známe ako „režim 4“), ktoré EÚ doteraz vyjednala. Patria sem všetky tradičné kategórie, ako sú napríklad zamestnanci presunutí v rámci organizácie, obchodné návštevy na účely investovania, poskytovatelia zmluvných služieb a nezávislí odborníci, ako aj novšie kategórie, ako sú krátkodobé obchodné návštevy a investori. EÚ a Japonsko sa takisto dohodli umožniť manželom/manželkám a deťom sprevádzať buď poskytovateľov služieb, alebo osoby, ktoré pre poskytovateľov služieb pracujú (podľa ustanovení tzv. režimu 4). Tým sa zasa podporia investície v oboch smeroch.

Štátom vlastnené podniky – štátom vlastnené podniky nebudú môcť pri nakupovaní ani predaji na komerčných trhoch robiť rozdiely medzi spoločnosťami, službami a výrobkami z EÚ a spoločnosťami, službami a výrobkami z Japonska. Cieľom je zabezpečiť rovnaké podmienky pre verejné a súkromné spoločnosti.

Verejné obstarávanie – spoločnosti z EÚ sa budú môcť zúčastňovať na predkladaní ponúk v rámci verejnej súťaže v 48 tzv. veľkých mestách Japonska s približne 300 000 až 500 000 obyvateľmi za rovnakých podmienok ako japonské spoločnosti. Dohodou sa takisto odstraňujú existujúce prekážky pre verejné obstarávanie v odvetví železničnej dopravy.

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov je v Európskej únii základným právom a nie je preto predmetom rokovania. Súkromie nie je obchodná komodita. Od januára 2017 prebieha medzi Európskou úniou a Japonskom dialóg s cieľom zjednodušiť prenos osobných údajov v rámci obchodných výmen pri zaistení najvyššej úrovne ochrany osobných údajov. Cieľom je preklenúť zákony o ochrane osobných údajov prostredníctvom tzv. spoločného rozhodnutia o primeranosti, ktoré zaručí prísne normy ochrany osobných údajov v EÚ aj Japonsku. Takéto rozhodnutia o primeranosti môžu dopĺňať obchodné dohody a znásobiť ich výhody. Rozhodnutie o primeranosti, ktoré prijíma Komisia, stanovuje, že tretia krajina poskytne úroveň ochrany osobných údajov porovnateľnú s úrovňou v Európskej únii, a to prostredníctvom svojich vnútroštátnych zákonov alebo medzinárodných záväzkov (pozri aj posledné stanovisko k tejto téme).

Práva duševného vlastníctva – dohoda vychádza zo záväzkov, ktoré obe strany prijali v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO), a ďalej ich rozvíja v súlade s vlastnými pravidlami EÚ. Obsahuje ustanovenia o ochrane obchodného tajomstva, ochranných známkach, ochrane autorských práv, patentoch, minimálnych spoločných pravidlách pre regulačnú ochranu údajov z testov pre lieky a ustanovenia o občianskoprávnom presadzovaní.

Trvalo udržateľný rozvoj – dohoda obsahuje všetky kľúčové prvky prístupu EÚ v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a je v súlade s ostatnými nedávnymi obchodnými dohodami EÚ. EÚ a Japonsko sa zaviazali vykonávať základné pracovné normy Medzinárodnej organizácie práce a medzinárodných dohôd o životnom prostredí vrátane Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy a Parížskej dohody. EÚ a Japonsko sa takisto zaviazali neznižovať úroveň vnútroštátnych pracovnoprávnych a environmentálnych predpisov s cieľom prilákať obchod a investície. Obe strany sa zaviazali aj k ochrane a trvalo udržateľnému riadeniu prírodných zdrojov a k riešeniu otázok biodiverzity, lesného hospodárstva a rybolovu. EÚ a Japonsko sa dohodli na podpore sociálnej zodpovednosti podnikov a iných obchodných a investičných postupov podporujúcich trvalo udržateľný rozvoj. V dohode sa stanovujú mechanizmy na zabezpečenie dohľadu občianskej spoločnosti nad záväzkami prijatými v oblasti obchodu a trvalo udržateľného rozvoja. Dohoda bude obsahovať aj osobitný a záväzný mechanizmus riešenia sporov v tejto oblasti, ktorý zahŕňa vládne konzultácie a možnosť obrátiť sa na nezávislý panel odborníkov.

Správa a riadenie spoločností – prvýkrát v rámci uzatvárania obchodných dohôd EÚ sa uvedie osobitná kapitola o správe a riadení spoločností. Tá vychádza zo zásad skupiny G-20/OECD v oblasti správy a riadenia spoločností a odráža najlepšie postupy a pravidlá EÚ a Japonska. EÚ a Japonsko sa zaväzujú k dodržiavaniu základných zásad a cieľov, ako sú transparentnosť a zverejňovanie informácií o kótovaných spoločnostiach, zodpovednosť manažmentu voči akcionárom, zodpovedné rozhodovanie založené na objektívnom a nezávislom stanovisku, účinný a spravodlivý výkon práv akcionárov, transparentnosť a spravodlivosť pri uzatváraní obchodu pri skupovaní väčšinových podielov.

Hospodárska súťaž – dohoda obsahuje dôležité zásady, ktoré zabezpečujú, že obidve strany sa zaväzujú dodržiavať komplexné pravidlá hospodárskej súťaže a že tieto pravidlá vykonávajú transparentným a nediskriminačným spôsobom.

Mechanizmus urovnávania sporov medzi jednotlivými štátmi – dohoda zabezpečuje dodržiavanie práv a povinností vyplývajúcich z tejto dohody v plnom rozsahu. Stanovuje účinný, efektívny a transparentný mechanizmus s vopred pripraveným zoznamom kvalifikovaných a skúsených účastníkov diskusie, ktorého cieľom je predchádzať a riešiť spory medzi EÚ a Japonskom.

Boj proti podvodom – na základe návrhu EÚ zahrnú EÚ a Japonsko do dohody o hospodárskom partnerstve doložku o boji proti podvodom. Doložka o boji proti podvodom je podmienkou EÚ na udelenie colných preferencií ktorejkoľvek tretej krajine. Umožňuje EÚ zrušiť colné preferencie v prípade podvodu a odmietnuť spoluprácu a zároveň zabezpečiť, že nedôjde k negatívnemu vplyvu na legitímnych obchodníkov. Cieľom je zabrániť zneužívaniu preferenčného sadzobného zaobchádzania.

Menšie podniky – osobitná kapitola umožní menším podnikom plne využívať výhody vyplývajúce z dohody, najmä prostredníctvom zvýšenej transparentnosti. Nedostatočný prístup k informáciám môže predstavovať prekážku obchodu, najmä pre menšie podniky. EÚ aj Japonsko sa preto zaväzujú vytvoriť osobitnú internetovú stránku, kde sa menšie podniky budú môcť informovať, ako získať prístup na trh. Vytvoria sa aj osobitné kontaktné miesta pre malé podniky na riadenie otázok uvedených v tejto kapitole a na riešenie otázok relevantných pre menšie podniky v ostatných oblastiach dohody.

Po schválení Radou budú dohody zaslané Európskemu parlamentu, ktorých cieľom bude nadobudnutie platnosti obchodných dohôd s Japonskom a Singapurom pred ukončením súčasného mandátu Európskej komisie v roku 2019; dohoda o ochrane investícií so Singapurom bude nasledovať svoj ratifikačný postup aj na úrovni členských štátov.

Zdroj: https://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3326_sk.htm, 24.9.2018