FTA EÚ - UK je na svete!

25.12.2020 13:16

Od roku 2016 sa snažili po refernede o odchode z EÚ dosiahnuť EÚ s UK dohodu, najprv to bola dohoda o odchode z EÚ a následne to bola práve dohoda o úprave budúcich obchodných vzťsahov po skončení prechodného obdobia, tzn. po 31.12.2020.

Dohoda o odchode UK s EÚ bola dosiahnutá na sklonku roka 2019 a jej účinky začali od februára 2020, kedy UK de jure už nebola členským štátom EÚ. To však neplatilo pre vzájomný obchod, kde stále boli otvorené akési "zadné vrátka". Tieto zadné vrátka znamenali pre politikov a vyjednávačov skôr lavírovací priestor, aplikáciu tzv. vyčkávacej stratégie a nervov, pričom obe strany kalkulovali, že dosiahnu značné ústupky, no a preto rokovali až do poslednej chvíle, ba dokonca i s tým rizikom, že dohodu nedosiahnu. 

Nuž vážení o tej, ktorá najprv položila základy toho, ako sa ukončí členstvo UK v EÚ. Tvorila ground, ako by mohli byť upravené vzťahy EÚ a UK po 31.12.2020. Hovorilo sa všeličo, bolo povedaného v rámci taktiky a vyjednávacích stratégií tiež všeličo, mnoho poloprávd i hoaxov, no nakoniec boli EÚ a UK odsúdené k dohode.  A ko povedal na tlačovke *Boris Johnson, je to dobrá dohoda pre Európu. To je presne to, čo lapidárne vystihuje jej pravý význam.  či skutočne bue dobrá, ukáže až čas. No nemyslite si, že táto dohoda vznikla za dva, či tri týždne, to je hlboký omyl. Dohody podobného charakteru vznikajú veľmi zložitými procesmi a ich vyrokovanie a príprava trvajú rádovo roky, minimálne 3 roky serióznej práce. Ak teda vezmeme v úvahu, že všetko bolo jasné, až na dve, či tri sporné oblasti, šlo len o to, kto a aké ústupky resp. aký konsenzus sa nakoniec dosiahne. 

Podrobný obsah dohody zatiaľ nie je známy, ten sa dozvieme čoskoro a budeme ho podrobne študovať, samozrejme musí prejsť aj oficiálnymi prekladmi do všetkých úradných jazykov členských štátov EÚ. Musí prejsť ratifikačným procesom v oboch zmluvných stranách a nakoniec bude uverejnený v úradnom vestníku, až to bude ten moment, kedy budú známe právne záväzné výstupy pre jednotlivé oblasti tejto dohody a ako ich uplatniť v každodennej praxi. Áno, voči tým, ktorí budú aplikovať tieto výstupy v denno dennej činnosti bolo hrotneie rokovaní do posldnej chvíle nezodpovednosťou, pričom maslo na hlavách majú politici, ale na druhje strane, rozhodne je akákoľvek dohoda lepšia ako žiadna, a to si hádam uvedomovali na oboch stranách Lamanšského prielivu.  

Obchodnú dohodu medzi EÚ a UK tvoria tri základné piliere:

 1. Dohoda o voľnom obchode zanemná nové hospodárske a sociálne partnerstvo so Spojeným kráľovstvom. 
 • Dohoda sa týka nielen obchodu s tovarom a službami, ale aj širokej škály ďalších oblastí v záujme EÚ, napríklad investícií, hospodárskej súťaže, štátnej pomoci, daňovej transparentnosti, leteckej a cestnej dopravy, energetiky a udržateľnosti, rybolovu, ochrany údajov či koordinácie sociálneho zabezpečenia. Stanovujú sa ňou nulové clá a nulové kvóty na všetok tovar, ktorý spĺňa príslušné pravidlá pôvodu. Obe strany sa zaviazali k tomu, že zabezpečia spoľahlivé rovnaké podmienky, a to tým, že zachovajú vysokú úroveň ochrany v oblastiach ako ochrana životného prostredia, boj proti zmene klímy a stanovovanie cien uhlíka, sociálne a pracovné práva, daňová transparentnosť či štátna pomoc. Pomáhať im pritom bude účinné vnútroštátne presadzovanie práva, záväzné mechanizmy urovnávania sporov a možnosť prijímať nápravné opatrenia, ktorá bude otvorená pre obidve strany.
 • EÚ a Spojené kráľovstvo sa dohodli na novom rámci pre spoločné hospodárenie s rybami vo vodách EÚ a Spojeného kráľovstva. Spojené kráľovstvo bude môcť ďalej rozvíjať svoju rybolovnú činnosť, pričom sa zachová činnosť a živobytie európskych rybárskych spoločenstiev a budú sa chrániť prírodné zdroje.
 • Pokiaľ ide o dopravu, dohodou sa stanovuje nepretržitá a udržateľná letecká, cestná, železničná a námorná prepojenosť, aj keď prístup na trh už nebude dosahovať úroveň, ktorú ponúka jednotný trh. Dohoda obsahuje ustanovenia, ktorými sa má zabezpečiť, aby hospodárska súťaž medzi prevádzkovateľmi z EÚ a zo Spojeného kráľovstva prebiehala za rovnakých podmienok, aby neboli ohrozené práva cestujúcich, základné pracovné práva ani bezpečnosť dopravy.
 • V oblasti energetiky poskytuje dohoda nový model obchodovania a prepojenosti, pričom ponúka záruky otvorenej a spravodlivej hospodárskej súťaže vrátane bezpečnostných noriem pre výrobu energie na mori a výrobu energie z obnoviteľných zdrojov.
 • Pokiaľ ide o koordináciu sociálneho zabezpečenia, cieľom dohody je zabezpečiť celý rad práv tak občanov EÚ, ako aj štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva. Týka sa to občanov EÚ pracujúcich a cestujúcich v Spojenom kráľovstve alebo sťahujúcich sa doň a štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva, pracujúcich a cestujúcich v EÚ alebo sťahujúcich sa do nej po 1. januári 2021.
 • Napokon dohoda umožňuje Spojenému kráľovstvu naďalej sa podieľať na viacerých hlavných programoch EÚ na obdobie 2021 – 2027 (pričom podmienkou je finančný príspevok Spojeného kráľovstva do rozpočtu EÚ), ako je napríklad program Horizont Európa.
 

            2. Nové partnerstvo v záujme bezpečnosti našich občanov

 • Dohoda o obchode a spolupráci stanovuje nový rámec presadzovania práva a justičná spolupráce v trestnoprávnych a občianskych veciach. Uznáva potrebu silnej spolupráce vnútroštátnej policajných a súdnych orgánov, predovšetkým v boji proti cezhraničnej kriminalite a terorizmu a v trestnom stíhaní takýchto činov. Vytvára nové operačné schopnosti, pričom sa zohľadňuje skutočnosť, že Spojené kráľovstvo ako nečlen EÚ mimo Schengenského priestoru už nebude disponovať rovnakými zariadeniami ako doteraz. Spoluprácu v bezpečnostných otázkach možno pozastaviť, ak Spojené kráľovstvo poruší svoj záväzok naďalej dodržiavať Európsky dohovor o ľudských právach a prestane ho na svojom území presadzovať.
 
            3. Horizontálna dohoda o správe vecí verejných Rámec, ktorý sa dlhodobo osvedčí
 
 • Osobitná kapitola o správe verejných vecí v snahe zabezpečiť podnikom, spotrebiteľom a občanom maximálnu právnu istotu objasňuje, ako dohoda bude fungovať a ako sa bude kontrolovať. Zriaďuje sa ňou aj spoločná rada pre partnerstvo, ktorá bude zabezpečovať správne uplatňovanie a výklad dohody. Na jej pôde bude prebiehať diskusia o všetkých otázkach, ktoré sa v tejto súvislosti objavia.
 • Záväzné mechanizmy na vykonávanie a urovnávanie sporov zabezpečia dodržiavanie práv podnikov, spotrebiteľov a všetkých jednotlivcov. Znamená to, že podniky v EÚ i Spojenom kráľovstve majú rovnaké podmienky v hospodárskej súťaži a že žiadna strana nevyužije svoju regulačnú autonómiu na poskytovanie nespravodlivých subvencií ani nenaruší hospodársku súťaž.
 • Obe strany môžu pristúpiť k medzisektorovým odvetným opatreniam, ak dôjde k porušeniu dohody. Tieto medzisektorové odvetené opatrenia platia vo všetkých oblastiach hospodárskeho partnerstva.
 

Napriek tomu už teraz si môžeme niektoré zásadné zmeny v obchode medzi EÚ a UK vypichnúť a porovnať si čo to bude pre obe strany znamenať, najmä nás však zaujíma strana EÚ, ktorej je Slovenská rpeublika členským štátom.

V priloženej porovnávacej tabuľke nájdete podstatné prvky, len pozor ide zatiaľ o hrubé rysy, pričom všetky skutočnosti rozmenené na drobné sa dozvieme čoskoro. Dovtedy sa bude dvíhať vlna eufórie s dosiahnutej dohody a budú ňou mávať obe strany ako pán Daladier, keď priletel domov a na dhlavou mával Mníchovskou dohodou so slovami "priniesol som Vám mier". No osudovo sa mýlil a netušil, že zrada plodí len utrpenie a zlo. 

Zo však verme, že máme dejinne za sebou a teraz EÚ ako bájny vták Félix povstalý z popola 2. svetovej vojny sa dokáže vyrovnať z touto stratou, ale získala parntnera s ktorým dala najavo, že chce mať seriózne a dobré vzťahy vo všetkých oblastiach.