FTA EÚ-Kanada (CETA) od 21.9.2017

08.09.2017 07:04

CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) je anglická skratka pre dohodu o vytvorení zóny voľného obchodu medzi Kanadou a Európskou úniou. Dohoda odstráni  vo vzájomnom obchode  postupne väčšinu v súčasnosti platných ciel pri dovoze tovarov.
K tomu však nepríde naraz, ale postupným uvoľňovaním ciel a to podľa ich kategórie citlivosti. Základné kategórie tvoria A,B,C a D, kde je až á ročné prechodné obdobie zavedené pre postupné znižovanie ciel.
Prechodné obdobia pre jednotlivé kategórie tovarov od tovarov zabezpečujú, aby proces odstránenia ciel nenarušil ekonomiku oboch strán a tiež boli zavedené mechanizmy na sledovanie objemov tovarov vo vzájomnej obchodnej výmene a je tam tzv. bezpečnostná doložka, ktorá rieši i tzv. nadmerné dovozy a pod.
Najviac chránené výrobky ako sú potraviny a poľnohospodárske produkty, najmenej tie, kde okamžite po platnosti dohody budú cla odstránené, tzn. colná sadzba bude é 0 %.
Znižovanie ciel rieši príloha 2A dohody, kde je určený dohodnutý mechanizmus postupného odstránenia ciel:
Kategória A - clo sa odstráni v deň nadobudnutia platnosti dohody,
Kategória B – odstránenie cla v štyroch etapách po roku s tým, že začína plynúť od dňa nadobudnutia platnosti,  s platnosťou od 1. január štvrtého roku  sa neuplatňuje žiadne clo,
Kategória C - odstránenie cla v šiestich etapách po roku s tým, že začína plynúť od dňa nadobudnutia platnosti,  s platnosťou od 1. január šiesteho roku  sa neuplatňuje žiadne clo,
Kategória D - odstránenie cla v ôsmich etapách po roku s tým, že začína plynúť od dňa nadobudnutia platnosti,  s platnosťou od 1. januára ôsmeho roku  sa neuplatňuje žiadne clo,

Ďalšie kategórie sú S a iné clá než sú valorické, kde sa zaviedol osobitný mechanizmus. Samozrejme existujú i výrobky, kde k odstráneniu ciel nedôjde a tieto zostanú zachované.

Rokovania v rámci prípravy konečného znenia dohody boli ukončené v auguste 2014. Dohodu schválili všetky členské krajiny Európskej únie.

Európska komisia prezentuje výhody pristúpenia k k tejto obchodnej dohode:
• každoročné k úspory daňových výdavkov vyše päť miliárd eur pre vývozcov z EÚ,
• vzájomné uznávanie v regulovaných povolaniach, ako sú architekti, účtovníci a inžinieri, a jednoduchšie transfery zamestnancov spoločnosti a iných odborníkov medzi EÚ a Kanadou.
• vytvorí medzi Kanadou a EÚ rovnaké podmienky pre práva duševného vlastníctva.

Hlasy kritikov tejto dohody odmietajú zmluvu z dôvodu, že oslabí európske spotrebiteľské práva vrátane práv ohľadom bezpečnosti potravín, taktiež, že odstránenie ciel je veľmi rozsiahle a sadzby teda budú veľmi nízke. Dohoda podľa hlasov kritikov bude výhodná len pre veľké firmy a nadnárodné korporácie. Verejnosť sa na oboch stranách obáva nezamestnanosti, ohrozenia životného prostredia, ktoré priamo vplývajú na životy občanov Európskej únie. Dohoda zahŕňa aj sporný  mechanizmus riešenia sporov medzi investorom a štátom, čo žiadna dohoda doposiaľ neriešila.

Predpokladaný dátum začatia predbežného vykonávania CETA sa očakáva od 21. septembra 2017. Uverejnenie termínu na predbežné uplatňovanie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.