Zmeny v zákone o DPH

01/10/2012 19:21

Čo prináša novela zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH s účinnosťou od 1.10.2012? Ide o zákon č. 246/2012 Z.z., ktorý prináša zmeny od 1.10.2012 a  od 1.1.2013. Tieto zmeny sú v troch celkoch z vecného hľadiska:

1. Ustanovenia týkajúce sa boja proti podvodom pri DPH

2. Povinná implementácia Smernice Rady 2010/45/EÚ, ktorá mení Smernicu Rady 2006/112/ES o jednotnom systéme DPH

3. Ustanovenia vyplývajúce z praktickej aplikácie zákona o DPH a korekcie jeho súčasného znenia

1. Zmeny zamerané na boj proti podvodom

Nadobudnutie postavenia platiteľa dane na základe zákona o DPH - § č ods. 6 zákona o DPH

Zábezpeka na daň z DPH pri registrácií platiteľa dane - čl. 273 Smernice 2006/112/ES -  týka sa rizikových subjektov a dobrovoľnej regiastrácie pre daň. Výška zábezpeky od 1000 do 500 tisíc EUR.

Preukázanie dodania tovaru do iného členského štátu EÚ s oslobodením od dane - § 43 ods. 5 sprísňuje preukázanie fyzického pohybu mimo územia SR. Ako dôkaz sa využíva doklad o odoslaní tovaru pri poštových zásielkach, kópia dokladu o preprave - s potvrtdením prevzatia tovaru v inej krajine EÚ, potvrdenie o prijatí tovaru odberateľom - príjemcom ak jku aj oni vykonávajú.

Rozšírenie tuzemského samozdaňovania plnení - čl. 199 Smernice 2006/112/ES doplnil do § 69 ods. 12 ´dalšie prípady prechodu zdaniteľného plnenia z dodávateľa na príjemcu (tzv. tuzemské samozdanenie), ak príjemca má postavenie platiteľa dane (napr. predaj nehnuteľností pri exekúcií a konkurze a pod.).

Ručenie za daň nezaplatenú dodávateľom - § 69 ods. 14 zákona o DPH zavádza tzv. ručenie za daň ( napr. sa používa v V. Británia, Portuglasko, ČR, belgicko, Dánsko).  Využíva sa pri nezaplatení dane z faktúry, odchylnej cene od normálnej trhovej ceny, pri dôvodoch na zrušenie registrácie pre DPH, laebo pri personálnom prepojení dodávateľa a odberateľa.

Zdaňovacie obdobia - § 77 ods. 1 a 2 zákona o DPH, zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac, štvrťročné môže byť len vtedy ak: uplynulo vyše 12 mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktortom sa stal platiteľom dane, za predchádzajúcich 12 mesiacov nedosiahol obrat 100 tis. EUR.

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1.10.2012

Štrťroční platitelia pokračujú, okrem prípadov kedy prestanú plniť § 77 ods. 2 zákonba o DPH ak presiahnu obrat tu určený Po skončení kalendárneho mesiaca prejdú na measčné zdaňovacie obdobie.  

Zrušenie platiteľa dane - zavádzajú sa tzv. dôvody pre zrušenie registrácie pre DPH z úradnej moci, ak napr. platiteľ opakovane nepodá daňové priznanie, opakovane nezaplatí vlastnú daňovú povinnosť, ipoakovane nie je zastihnuteľní v sídle, alebo opakovane porušuje povinnosti pri daňovej kontrole.