Zmeny v SPD z minerálneho oleja

10/03/2012 07:19
  1. Zavedenie sadzby dane na kód KN 2710 1991, 2710 1999 a to vo výške 100 EUR/1000 kg pri viskozite do 10 mm2/40 °C alebo 0 EUR/1000 kg pri viskozite nad 10 mm2/40°C, kde ide o tzv. kinematickú viskozitu. Viskozita alebo väzkosť je fyzikálna veličina, miera odporu tekutiny deformovať sa pod vplyvom šmykových (tangenciálnych) napätí. Prejavuje sa vnútorným trením. Kinematická viskozita sa označuje symbolom {\nu}. SI jednotkou je (m2·s-1). Alternatívnou jednotkou je stokes (skratka St). 1 stokes = 0.0001 m2·s−1. Odôvodnenie zavedenia: používali sa ako pohonná látka, aj keď na to nie sú určené - obchádzala sa tým spotrebná daň.
  2. Zavedenie monitoringu na kód KN 2710 1971, 2710 1991, 2710 1999, 3403 1910 pri ich preprave cisternami v cestnej nákladnej alebo železničnej nákladnej preprave a tiež pri obaloch s objemom väčším než 210 litrov.
  3.  Zvýšenie sadzby dane z 26,55 EUR/1000 kg na 111,50 EUR/1000 kg u vykorovacích olejov kódov KN 2710 1962, 2710 1964, 2710 1968, 2710 2031, 2710 2339, 2710 2090.