Zmeny v EUROMEDE

09.07.2012 14:22

V záujme dosiahnutia recipročných liberalizačných opatrení pre poľnohospodárske výrobky, spracované poľnohospodárske výrobky a ryby a výrobky rybného hospodárstva, došlo k dohode medzi EÚ a štátom Izrael o nahradení protokolov 1 a 2 a príloh k nim v rámci Euro-stredomorskej dohody.
Dňa 24.4.2012 nadobudlo účinnosť  Rozhodnutie Rady z 23. apríla 2012 k podpisu Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou na jednej strane a Izraelským štátom na strane druhej, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy k protokolom 1 a 2 k Euro- stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na strane druhej, v mene Únie.