Zmeny colných predpisov

22/08/2012 06:07

Dňa 21.8. bolo zverejnené VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 756/2012 z 20. augusta 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2454/93, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva.

Zmeny sa dotýkajú zmien príloh VPCK:

- prílohy VPCK 44c - uplatňuje sa od 1.1.2012

- príloh VPCK 30a, 37, 38 - uplatňuje sa od 1.1.2013