Výnimka z DPH pre Maďarsko

10/10/2012 08:22

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY (2012/624/EÚ), ktorým sa Maďarsku povoľuje uplatňovať osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 193 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty.

Platí všeobecné pravidlo, že osobou zodpovednou za platbu DPH je zdaniteľná osoba, ktorá dodáva tovar, v súlade s článkom 193 smernice 2006/112/ES. Účel výnimky, o ktorú Maďarsko žiada, je na obmedzené obdobie preniesť túto zodpovednosť na zdaniteľnú osobu, ktorej sa dodávajú určité nespracované poľnohospodárske výrobky v sektore obilnín a olejnín.

Táto výnimka sa týka: 1001 pšenica a súraž, 1002 raž, 1003 jačmeň, 1004 ovos, 1005 kukurica, 1008 60 00 tritikale, 1201 sójové bôby, tiež drvené, 1205
semená repky alebo semená repky olejnej, tiež drvené, 1206 00 slnečnicové semená, tiež drvené.

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho oznámenia v úradnom vestníku a uplatňuje sa od 1. júla 2012 do 30. júna 2014.