Predajca pohonných látok

10/03/2012 07:45

Ide o nový štatút. Predajcom je osoba, ktorá v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území bude chcieť po 31.3.2012 predávať v daňovom voľnom obehu pohonné látky na konečnú spotrebu. Táto osoba bola povinná najneskôr do 29.2.2012 požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie predajcov pohonných látok.

Za pohonné látky sa považujú:

  • motorový benzín kód KN 2710 1241, 2710 1245, 2710 1249;
  • plynový olej kód KN 2710 1943, 2710 1946, 2710 1947, 2710 1948, 2710 2011, 2710 2015, 2710 2017, 2710 2019;
  • skvapalnené plynné uhľovodíky kód KN 2711 12 propán, 2711 13 bután, 2711 14 Etylén, propylén, butylén, butadién, 2711 19 00 ostatné.