Pozastavenie ciel

13/10/2012 07:43

V rámci konania týkajúceho sa vykonávania spoločnej obchodnej politiky vydala Európska Komisia Oznámenie hospodárskym subjektom – Nové kolo žiadostí o pozastavenie autonómnych ciel Spoločného colného sadzobníka na niektoré priemyselné a poľnohospodárske výrobky (2012/C 310/06), kde hospodárskym subjektom sa oznamuje, že Komisia v súlade s administratívnymi opatreniami stanovenými v oznámení Komisie o pozastavení uplatňovania autonómnych ciel a autonómnych colných kvótach (2011/C 363/02) dostala žiadosti pre júlové kolo 2013.
Zoznam výrobkov, v prípade ktorých sa požiadalo o pozastavenie cla, sa už nachádza na tematickej webovej stránke Komisie (Europa) venovanej colnej únii.
Hospodárskym subjektom sa zároveň oznamuje, že termín na podanie námietok Komisii voči novým žiadostiam prostredníctvom vnútroštátnych správ je 10. december 2012, kedy sa uskutoční druhé plánované zasadnutie skupiny pre otázky colného hospodárstva.
Zainteresovaným hospodárskym subjektom sa odporúča do uvedeného zoznamu pravidelne nahliadnuť, aby boli oboznámení so stavom žiadostí.
Ďalšie informácie o postupe pozastavenia uplatňovania autonómnych ciel sú dostupné na webovej stránke TU.