Chorvátsko, Turecko v STR

11/05/2012 12:01

Od 1.7.2012 pristúpia Chorvátsko a Turecko k Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime a k Dohovoru o zjednodušení formalít pre preprave tovaru. V úradnom vestníku EÚ č. L 114 dňa 26.4.2012 boli zverejnené príslušné Rozhodnutia zmiešaného výboru EÚ-EZVO pre spoločný tranzitný režim č. 1/2012 a č. 2/2012, ako aj Rozhodnutia Zmiešaného výboru EÚ-EZVO pre zjednodušenie formalít pri prerpave tovaru č. 1/2012 a č. 2/2012.  

V súvislosti s týmito zmenami zostávajú v platnosti prílohy č. C1, C2, C3, C4, C5, C6 v dodatku III Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime a to najneskôr do 30.6.2013 s podmienkou, že jestvujúce je potrebné v súlade so zmenami upraviť (celková záruka - záručná listina, vydanie nových potvrdení o celkovej záruke TC 31, do ktorých je potrebné doplniť "Chorvátsko" a "Turecko". EU zaviedla prechodné obdobie, ktoré bude trvať do 30.6.2013 z toho dôvodu, aby nebolo potrebné okamžite vymieňať všrtky pôvodné tlačivá za nové, ale postačuje ich úprava a nové buú zavedené s účinnosťou od 1.7.2013.

Odporúčame všetkým obchodným subjektom, ktoré obchodujú a prepravujú tovar do a z Turecka a Chorvátska si už teraz požiadať o vykonanie zmien na colnom úrade prijímania záruk, tzn. na tom colnom úrsade, ktorý prijal záručnú listinu a vydal potvrdenie o záruke TC 31. Obdobný postup sa vzťahuje i na potvrdenia o oslbobodení od zabezpečenia TC 33.