Obchodník z MO po 1.4.2012

10/03/2012 07:56

Nový štatút od 1.4.2012 podľa § 25a Zák. č. 546/2011 Z.z. Každá osoba, ktorá bude obchdovať z vybraným MO a tento bude prepravovať cisternami po ceste alebo železnici, či v obaloch s objemom vyšším ako 210 litrov, je povinná požiadať o povolenie na obchodovanie.  

Do 31.3.2012 musí takáto osoba požiadať colný úrad o vydanie povolenia na obchodovanie resp. odberný poukaz, ak chce po 1.4.2012 prijímať a dodávať na daňovom území daňovo zvýhodnený MO bez daňovej sadzby podliehajúci postupom pri preprave cisternami.

Za vybraný MO sa považuje kód KN 2710 1971, 2710 1991, 2710 1999, 3403 1910. pred prijatím/odoslaním v rámci EÚ aj mimo EÚ oznámi obchodník z MO colnému úradu identifikačné údaje svoje, dídávateľa/odberateľa, množstvo, obchodný názov, kód KN.

Okrem toho bola zavedená povinnosť do 31.1.2012 pri kódoch KN 2710 1991 a 2710 1999 oznámiť colnému úradu svoje identifikačné údaje, množstvo MO, ktorý má v držbe ako aj predpokladaný účel jeho použitia.