Kurz colný deklarant

02/10/2012 13:22

V dňoch 25. – 27.9.2012 realizovala naša spoločnosť v školiacich priestoroch spoločnosti DHL Express (Slovakia) s.r.o. Bratislava odborný kurz colného deklaranta. Uvedený kurz bol vzhľadom na širšiu odbornú problematiku najmä z colnej a daňovej oblasti rozdelený do troch dní po šiestich vyučovacích hodinách.

Predmetom kurzu bol nielen výklad colných a daňových komunitárnych a národných predpisov s využitím konkrétnych dôležitých legislatívnych ustanovení v práci colného deklaranta, ale aj praktické a vhodné využitie jednotlivých colných režimov s dopadom na zameranie podnikateľského účelu spoločnosti, správne vypĺňanie odsekov colného vyhlásenia v súvislosti s dôrazom na riziko potenciálneho porušenia colných predpisov, pričom bola zdôraznená nutnosť znalosti všetkých relevantných údajov na podkladoch k colnému konaniu zo strany deklaranta v prípade priameho a najmä nepriameho zastúpenia a pod. Kurz bol zameraný aj na praktické prípady, ktoré súvisia s konkrétnou náplňou prace účastníkov napr. zatriedenie tovaru do podpoložky Kombinovanej nomenklatúry Spoločného colného sadzobníka, používanie Integrovanej tarify Spoločenstva (TARIC), určovanie colnej hodnoty a pod.

Práca colného deklaranta je veľmi náročná. Deklarant musí mať odborné znalosti nielen z colnej a daňovej oblasti, ale musí poznať aj určité aspekty z účtovnej oblasti, z oblasti medzinárodného práva a samozrejme aj z obchodného a správneho práva. Počas kurzu upozorňovali lektori najmä na zodpovednosť deklaranta v colnom konaní, zdôrazňovali riziko vo fiškálnej oblasti, ktoré súvisí s nesprávnymi, nepravdivými alebo neúplnými údajmi alebo podkladmi predloženými v colnom konaní, pričom upozorňovali na následné negatívne legislatívne dopady z hľadiska vzniku colného dlhu iným spôsobom so súvislosťou na porušenie colných a daňových predpisov (colný delikt) a na trestnoprávnu zodpovednosť (trestný čin).