Hraničné kontroly zvierat

20/09/2012 07:05

Európska Komisia vydala opravu cez korigendum k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie 2012/31/EÚ z 21. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k rozhodnutiu 2007/275/ES o zoznamoch zvierat a výrobkov, na ktoré sa vzťahujú kontroly v miestach hraničnej kontroly podľa smerníc Rady 91/496/EHS a 97/78/ES (  Ú. v. EÚ L 21, 24.1.2012).