GSP od 20.11. po novom

31/10/2012 21:31

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 978/2012 bolo prijaté 25. októbra 2012, a v ÚV EÚ uverejnené dňa 31.10.2012. Mení sa ním uplatňovanie systému všeobecných colných preferencií a súčasne zrušuje ešte Nariadenie Rady (ES) č. 732/2008 k tejto problematike.

Toto nariadenie sa uplatňuje sa od 20. novembra 2012. Colné preferencie poskytované podľa zvýhodnených opatrení uvedených v článku 1 ods. 2 sa však uplatňujú od 1. januára 2014. Tento systém sa uplatňuje do 31. decembra 2023. Uvedený dátum ukončenia platnosti sa však nevzťahuje na osobitné opatrenie pre najmenej rozvinuté krajiny ani na akékoľvek iné ustanovenia tohto nariadenia v rozsahu, v ktorom sa uplatňujú v spojení s uvedeným osobitným opatrením.
Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských.