Dohoda EU/Rusko k vyššiemu clu na suroviny

27/07/2012 09:55

Dňa 27.7.2012 bolo uverejnené v ÚV č. L 200 ROZHODNUTIE RADY z 24. júla 2012 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou o zavedení alebo zvýšení vývozného cla na suroviny. Dohoda bola uverejnená v ÚV EÚ L 57, 29.2.2012, s. 53, spolu s rozhodnutím o podpise. Dátum nadobudnutia platnosti dohody uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.