Colný sadzobník 2013

31/10/2012 21:39

V ÚV bolo uverejnené VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 927/2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013 a prináša zmeny v kombinovanej nomenklatúre.