Bioetanol dovoz - oprava

24/10/2012 04:56

Európska komisia vydala korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 771/2012 z 23. augusta 2012, ktorým sa podľa článku 24 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 597/2009 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva, zavádza registrácia dovozu bioetanolu s pôvodom v Spojených štátoch amerických (Úradný vestník Európskej únie L 229 z 24. augusta 2012).