Dovozné clá v sektore obilnín

01.08.2012 08:30

Od 1.8.2012 nadobudli účinnosť nové dovozné clá platné pre sektor obilnín na základe prílohy I a II VYKONÁVACIEHO NARIADENIA KOMISIE (EÚ) č. 704/2012 z 31. júla 2012, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 1. augusta 2012.

Zmeny sa týkajú (Príloha I):

1001 19 00 a  1001 11 00  Pšenica (obyčajná) tvrdá vysokej, strednej a nízkej kvality

ex 1001 91 20 Pšenica mäkká, na siatie

ex 1001 99 00 Pšenica mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie

1002 10 00 a 1002 90 00 Raž

1005 10 90 Kukurica na siatie, iná ako hybrid

1005 90 00 Kukurica iná ako na siatie (2)

1007 10 90 a 1007 90 00 Cirok, zrná, iné ako hybrid na siatie

Dovozné clo u všetkých položiek EUR/t = 0,00 (1)

 

Poznámky:

(1) Dovozca môže v súlade s článkom 2 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 642/2010 využiť zníženie cla o:

- 3 EUR/t, ak sa vykladací prístav nachádza v Stredozemnom mori (za Gibraltárskym prielivom) alebo v Čiernom mori a ak tovar prichádza do Únie cez Atlantický oceán alebo cez Suezský prieplav,

- 2 EUR/t, ak sa vykladací prístav nachádza v Dánsku, v Estónsku, v Írsku, v Lotyšsku, v Litve, v Poľsku, vo Fínsku, vo Švédsku, v Spojenom kráľovstve alebo v atlantických prístavoch na Iberskom polostrove a ak tovar prichádza do Únie cez Atlantický oceán.

(2) Dovozca môže využiť paušálnu zľavu 24 EUR/t, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 3 nariadenia (EÚ) č. 642/2010.

 

Podklady na výpočet ciel stanovených v prílohe I (zoznam uvedený vyššie) /17.7.2012-30.7.2012/ nájdete v prílohe II toho nariadenia
1. Priemerné hodnoty za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 642/2010

2. Priemerné hodnoty za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 642/2010: