Dovoz zinku z Malajzie

18.02.2013 06:02

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 57/2013 mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1418/2007 o vývoze na zhodnotenie určitého odpadu do určitých nečlenských krajín OECD. Týka sa to najmä tvrdého zinku pri dovoze z Malajzie s účinnosťou od 7.2.2013. Opatrenie sa prejavilo v zmene prílohy č. 1 k nariadeniu (ES) č. 1418/2007.