Dovoz produktov rybolovu

24.10.2012 05:03

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 17. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k rozhodnutiu 2006/766/ES, pokiaľ ide o zaradenie Curaçaa a Sint Maartenu do zoznamu tretích krajín a území, z ktorých je povolený dovoz určitých produktov rybolovu určených na ľudskú spotrebu, a vypustenie Holandských Antíl z tohto zoznamu [oznámené pod číslom C(2012) 7147].