Dovoz ciroku do Španielska bez cla

24.01.2018 06:48

V zmysle dohôd uzavretých v rámci Uruguajského kola multilaterálnych obchodných rokovaní (2) sa Únia zaviazala umožňovať dovoz ročného množstva 300 000 ton ciroku do Španielska. Od 1. januára 2017 do 7. augusta 2017 sa do Španielska doviezlo 103 967 ton ciroku. Počas tohto obdobia sa clo na dovoz ciroku stanovilo na hodnotu 0 EUR za tonu v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 642/2010 (3). Od 8. augusta 2017 a po opätovnom zavedení cla vyššieho ako 0 EUR na dovoz ciroku podľa nariadenia (EÚ) č. 642/2010 sa do Španielska doviezlo 26 250 ton ciroku.
Na zabezpečenie úplného vyčerpania dovozných kvót sa v článku 6 nariadenia Komisie (ES) č. 1296/2008 (4) stanovuje možnosť uplatniť zníženie dovozného cla, ktoré sa určí v súlade s nariadením (EÚ) č. 642/2010. Vzhľadom na podmienky obchodovania s cirokom na trhu, najmä na skutočnosť, že jeho cena na svetovom trhu je vyššia ako cena kukurice, je potrebné uplatniť 100 % paušálne zníženie dovozného cla stanovené v súlade s nariadením (EÚ) č. 642/2010, pokiaľ ide o množstvá ciroku, ktoré sa majú doviezť do Španielska v rámci colnej kvóty otvorenej 1. januára 2017 v súlade s nariadením (ES) č. 1296/2008.
Vzhľadom na časové obmedzenia týkajúce sa prijatia delegovaného aktu a potrebu umožniť úplné vyčerpanie príslušnej dovoznej kvóty je vhodné zabezpečiť uplatňovanie paušálneho zníženia na obdobie, ktoré presahuje koniec kvótového roka 2017, PRIJALA NARIADENIE pre paušálne zníženie cla na dovoz ciroku uvedené v článku 6 nariadenia (ES) č. 1296/2008 sa stanovuje vo výške 100 % cla na dovoz ciroku stanoveného v súlade s nariadením (EÚ) č. 642/2010. Toto zníženie sa uplatňuje na zostávajúce dostupné množstvá ciroku, ktoré sa majú doviezť do Španielska v rámci colnej kvóty otvorenej 1. januára 2017 v súlade s nariadením (ES) č. 1296/2008.
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/94 zo 16. novembra 2017, ktorým sa stanovuje paušálne zníženie cla na dovoz ciroku z tretích krajín do Španielska nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie (26.1.2018). Stráca účinnosť 28. februára 2018.