Dovoz a vývoz nebezpečných chemikálií

27.07.2012 10:00

Dňa 27.7.2012 bolo v ÚV EÚ č. L 200 uverejnené prepracované znenie NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií, kde v jeho prílohách sú definované:

Príloha I,

Časť 1 - Zoznam chemikálií, ktoré podliehajú postupu oznámenia o vývoze

Časť 2 - Zoznam chemikálií, ktoré spĺňajú podmienky na oznámenie PIC

Časť 3 - Zoznam chemikálií, ktoré podliehajú postupu PIC

Príloha II

OZNÁMENIE O VÝVOZE - s uvedením jeho náležitostí

Príloha III

Informácie, ktoré majú Komisii podľa článku 10 poskytovať poverené vnútroštátne orgány členských štátov

Príloha IV

Oznámenie o zakázaných alebo prísne obmedzených chemikáliách sekretariátu dohovoru

Príloha V

Chemikálie a výrobky, na ktoré sa vzťahuje zákaz vývozu

Príloha VI

Zoznam krajín, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru a požadujú informácie o tranzite chemikálií podliehajúcich postupu PIC

Príloha VII

Tabuľka zhody s Nariadením (ES) č. 689/2008