Dovoz a prevoz komodít z hydiny

06.04.2019 19:33

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/298 z 20. februára 2019, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu (ES) č. 798/2008, pokiaľ ide o zápisy týkajúce sa Bieloruska, Bosny a Hercegoviny a Japonska v zozname tretích krajín, území, oblastí alebo jednotiek, z ktorých možno do Únie dovážať alebo cez jej územie prevážať určité komodity z hydiny ( 1 ).