Dojčenská fľaša z plastu

14.06.2012 09:16

V súlade so znením VYKONÁVACIEHO NARIADENIA KOMISIE (EÚ) č. 491/2012 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry Európska komisia určila, že dojčenská fľaša z plastu (polypropylén) z odmernou stupnicou (výška výrobku je asi 20 cm a objem 300 ml, dojčenská fľaša má silikónový cumlík a kryt) sa zatrieďuje do podpoložky KN 3924 10 00. Odôvodnenie je uvedené nižšie. 

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1 a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením číselných znakov KN 3924 a 3924 10 00. Keďže výrobok sa používa na kŕmenie dojčiat, nemožno ho pokladať za výrobok na prepravu ani balenie tovaru. Zatriedenie do položky 3923 sa preto vylučuje. Dojčenské fľaše sa bez ohľadu na materiál všeobecne pokladajú za stolový a kuchynský riad (pozri aj vysvetlivky k harmonizovanému systému k položke 7013 bod 1). Zatriedenie do podpoložky 3924 90 00 sa teda vylučuje. Výrobok sa preto zatrieďuje pod číselný znak KN 3924 10 00.

Euróspak komisia taktiež určila, že na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydané colnými orgánmi členských štátov, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, sa možno podľa článku 12 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 2913/92 aj naďalej odvolávať počas troch mesiacov. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie, tzn. dňa 2.7.2012, nakoľko nariadenie bolo uverejnené 12.6.2012 v ÚV. Nariadenie nájdete TU.