Dohovor CITES sa mení

11.09.2012 19:47

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 791/2012 mení niektoré pravidlami obchodu s druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 865/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97. Okrem toho sa menia vzory dokladov a povoelní pri obchodovaní s voľne žijúcimi druhmi živočíchov a rastlín a tieto zavádza VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 792/2012, ktoré stanovuje vzory povolení, potvrdení a iných dokladov stanovených v nariadení Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006.